Hit (3097) Y-390

Mehmet Sadi Çöğenli

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 22.Oca.49
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Çevirmen Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Sadi Çöğenli
İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyattan (1979) mezunu.
Öğrenimi sırasında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümünde memur olarak çalıştı.
1981 yılında Doç. Dr. M. Nazif Şahinoğlu'nun danışmanlığında, "Hicri 6. ve 7. (501-750) Asırlarda Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler" adlı doktora ön çalışması ile yüksek lisansını tamamladı.
1983 yılında mezun olduğu bölüme Arapça okumanı olarak atandı.
Doktorasını (1986) Doğu Dilleri ve Edebiyatlarında tamamladı.
Doktora tezi: "el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi Tertibi'l-Mu'rib'inin Edisyon Kritiği"
1987'den sonra araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Fakültesinde çalışmalarını daha sonra doçent (1989-94) ve profesör (1995-) olarak sürdürdü.
1995'te Kazakistan Bilim Başkanlığının resmi daveti üzerine Almatı şehrinde Süleyman Demirel Üniversitesinin kurucu rektörlüğünde bulundu.
Makalelerini, Akademik Araştırmalar Dergisi, Atatürk 0. Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma, DİA, Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, İslâmî Edebiyat, Yedi İklim, İlim ve Sanat, Ekev Akademi dergilerinde yayımladı.
Nüsha, Akademik Araştırmalar ve Ekev Akademi dergilerine hakemlik yaptı.
Lisans ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptı.
Kazakistan Cumhuriyetinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Erzurum 'da Bulunan, 'Meşhur Ziyaretgahlar. (1973]
 • M. Abduh ve Reşid rıza'nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi (1977)
 • Aylar ve Rü'yet-i Hilal (1978)
 • Abdurrahman Gazi ve Kabir Ziyaretinin Âdabı (1980) (Ali Bayram ile),
 • İlmu's-Sarf (1987),
 • Kur'an'da Geçen Fiillerin Morfoloji Yönünden İncelenmesi (1988),
 • Telhisü'n-Nahv (Kenan Demi-rayak ile, 1988),
 • el-Ulumul Edebiyye (1988),
 • Garibü'l-Fikh ve Lügat Kitaptan (1989),
 • Kitabu Kaydi'l-Evabid minel-Feva'id (1989),
 • Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler (Recep Toparlı ile, 1990),

  Arapça Farsça Türkçe örnekleriyle Edebi Sanatlar (1991),
 • Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar (Recep Toparlı ile, 1992),

  Arap Edebiyatında Kaynaklar (1995).

SÖZLÜK:

 • Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü (Mustafa Kılıçlı, Yakup Şafak ile, 1988),
 • Arapça-Türkçe İktisat ve Ticaret Sözlüğü (1992),
 • Arapça Deyimler Sözlüğü (1993),
 • Arapça Edatlar Sözlüğü Selami Bakırcı ile, 2000).

ÇEVİRİ:

 • Alim Silsile (Muhammed Zahid Kevseri'den, V. Şahinalp ve M. Zahid Kalfagil ile, 1975),
 • Rüya Tabirleri Ansiklopedisi (Abdülgani en-Nablusi'den, 1980)
 • Abidler Yolu (İmam Gazali'den, 1981) (Ali Bayram ile)
 • Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali] 994),
 • Kitabu Arudi'l-Varaka (Ebu Naşr Isma'il b.Hammad _el-Cavheri'den, 1994),
 • Şahid Beyitler Tercümesi (Sela-mi Bakırcı ile, 1995),
 • Telhis ve Tercümesi (Mustafa Kılıçlı, Hafız Yanık ile),
 • Maksud ve Tercümesi (1997)
 • Emsile ve Tercümesi (1997) ,
 • Bina ve Tercümesi (1999)-
 • el-İ'râb 'an Kavâidi'l-İ'râb ve Tercümesi (Kenan Demirayak ile),
 • İzzi ve Tercümesi (1998),
 • İzhar ve Tercümesi (1998) –
 • İsaguci ve Tercümesi (1999) (Nevzat Yanık ile),
 • Alaka ve Tercümesi (N. Yanık, Selami Bakırcı ile, 1999),
 • el-Kanâninu'l-Külliyye li-Zabti't- Türkiyye (N. Yanık, R. Toparlı ile, 1999),
 • Lamiyyetu'l Arab-Unvanu'l Hikem (Lamiyyetul Acem ve Tercümeleri, Nurettin Ceviz ile, 2000),
 • Avamili Curcâni-Avamili Birgiıri ve Tercümeleri (N. Yanık, K. Demirayak, M. Kılıçlı ile, 2000),
 • Mukadimetu'l Cezeri ve Tercümesi (2000),
 • Telhis ve Tercümesi Kur'ân'ın Eşsiz Belagatı (N. Yanık, M. Kılıçlı ile, 2001).

YAYIMA HAZIRLAMA:

 • Tahri-cü Ahadisil İhtiyar Li Tarilil Muhtar (Kasım b. Kutluboğa'dan, 1988, tıpkıbasım),
 • Sefer Risalesi (Osman Bektaş'tan, 1990),
 • Gülbün-i Hanan (Recep Toparlı ile, 1990),
 • Miftahû't-Te-kavim(1990),
 • Kitabu Serhi's Sadr (Ah-med el-Menini'den, 1990),
 • Tuhfetü'l-Uşşak (Recep Toparlı, Yakup Şafak ile, 1990),
 • Hüsn-üs Sihabe (1991),
 • Di-van-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1991),
 • Tezkiretüz'ş-Şuara Riyazu'l Aşıkin (Recep Toparlı ile, 1992),
 • Di-vançe-i Es'ad Paşa (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992),
 • Divançe-i Süleyman Nazif (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992),
 • Divan-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 2. bas., 1992),
 • el-Mukadimetu'l-Acurrumiyye Fi Kava'id 'ilmi Arabiyye (Muhammed es-Senhaci'den tenkitli yayın, Kenan Demirayak ile, 1997),
 • Kitâb-ı Mecmû-i Tercumân-ı Türkî ve Acemi ve Mugalî (R. Toparlı ve H. Yanık ile, 2000).

KATALOG-BİBLİYOGRAFYA-
BROŞÜR:

 • Seyfettin özeğe Bağış Kitapları Katalogu (1973),
 • Osmanlıca Arşiv Rehberi(1989),
 • Müderris Mehmed Zihni Efendi Bibliyografyası (1989),
 • Eski Harflerle Basılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları Katalogu (Nazif Şahinoğlu ile, 1989),
 • Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi Bibliyografyası (1990),
 • Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu (1990),
 • Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Katalogu (1991),
 • Erzurum Pasinler Kazasına Bağlı Çöğender Köyünde Çöğender Babaya Ait İki Mühim Vesika (1992).

Ayrıca Arapça dilbilgisi kitapları vardır.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort