Hit (1757) Y-3836

Murat Sarıcık

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : saricik@sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Sarıcık

1980 yılında Atatürk Üniv. İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu.

Doktorasını 1989 yılındaAtatürk Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. İslam Medeniyeti Sosyal Bil.(İslam Kurumları Tarihi)Anabilim Dalında tamamladı.

Doktora Tezi: 1989. Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Messesesi. A.Ü, S.B.E., Erzurum

Kitapları:

1997. Kavram ve Misyon olarak Ehl-i Beyt. Nesil Yayınları, 271s. İstanbul.

1997. Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli. Nesil Yayınları, 303s. İstanbul.

1998. İnanç ve Zihniyet Olarak Cahiliye. Tuğra Matbaası. 204s. Isparta

1999. Batılı Kölelik Anlayışı Karşısında, Osmanlı'da Kölelik, Câriyelik ve Harem. Tuğra Matbaası, 407s. Isparta.

1999. Hulafây-ı Râşidin Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 173s. Isparta.

2001. Dört Halife ve Emeviler Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 214s. Isparta.

2002. İslam Öncesi Dönem- Cahiliye Kültürü. Fakülte Kitabevi, 310s. Isparta.

2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, I. Nesil Yayınları, 446s. İstanbul.

2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Osman, Hz. Ali, II. Nesil Yayınları, 282s. İstanbul.

Tatlı A., 2002. Ali Fahreddin-i Sağir Karyesi"nden Günümüze Küçükköy Beldesi'nin Tarihi ve Sülâleri. Tuğra Ofset, 598s. Korkuteli.

2002. Osmanlı Devleti'nde Nakîbü'l-Eşrâflık Kurumu. Türkler, X, 385- 393, Ankara.

2003. Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü'l- Eşraflık Müessesesi. TTK Yayınları, 250s. Ankara.

2006. Hz. Muhammed'in Çağrısı- Mekke Dönemi, Nesil Yayınları, 432s. İstanbul.

2006. Kendi Dilinden Peygamberimiz-1, Nesil Yayınları, 208s. İstanbul.

2006. Sahabe Modeli, Nesil Yayınları, 272s. İstanbul.

2007. Kendi Dilinden Peygamberimiz-2, Nesil Yayınları, 270s. İstanbul.

2008. Hz. Ebu Bekir, Nesil Yayınları, 319s.İstanbul.

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

2007. "Hz. Muhammed Tevhidin Konuşan, Sadık ve Münevver Bir Delilidir". Hz. Muhammed Kimdir', 113- 117, İstanbul.

2007. "Hz. Muhammed Bütün Enbiyanın Reisi, Bütün Evliyanın Efendisi ve Ehl-i İmanın İmamıdır". Hz. Muhammed Kimdir', 136- 147, İstanbul.

2007. "Hz. Muhammed Hakkıyla İbadete Lâyık Olan Allah'ın En Halis Kulu ve Ubuduyet Dairesinin Reisidir". Hz. Muhammed Kimdir', 125- 134, İstanbul.

"Hz. Muhammed, Âlemlerin Rabbi Olan Allah'ın ve Kalplerin Sevgilisidir". Hz. Muhammed Kimdir', 306- 317, İstanbul.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1992. "Seyyidlerle İlgisi Açısından Ahzab Sûresi Otuzüçüncü Âyeti ve Tarihi Tesirleri". A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 183- 209. Erzurum.

1994. "Zann-ı Cahiliye ve Hükm-i Cahiliye" (Zann-i Jahiliyya and Hukm-i Jahiliyya), SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 85- 104, Isparta.

1995. "Kerbelâ Olayında el- Hurr b. Yezid ve Hz. Hüseyin'le Mücadelesi" (el- Hur b. Yezid in the Event of Kerbelâ and His Fight with Hz. Hüseyin), SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 103- 148, Isparta.

1996. "Cahiliye Nikahı Mut'a ve Diğer Cahiliye Nikahları". SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 41- 74, Isparta.

1997, "Selm ve Cehl Kelimeleri Üzerine". HÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 73- 102, Urfa.

1998. "Cahiliye Kumarı Meysir" . SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 33- 64, Isparta.

1999. "III. Murat Devrinden Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Ferman". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 69-78, Isparta.

2001. "Kültürümüzde Kuş Yuvasına ve Yavrusuna Dokunmama Konusunda Birkaç Örnek". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 17- 34, Isparta.

2002. "Hünkâr Sofasında Geçilen Musiki Fasılları ve Oynanan Oyunlar". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 21- 44, Isparta.

2004. Hırzu'l-Mülûk'e göre Âli Resûl'ün Makam ve Mertebe Yüceliğine Delil Sayılan Ahzâb 33. ve Sâffât 130. Âyetleri. Ekev Akademi Dergisi. 8 (18), 283-296, Ankara.

2007. "Hübel" Mekke'ye Ne Zaman Getirildi?, EKEV Akademi Dergisi, 11, (32), 125- 138, Ankara.

2008. "Nakîbü'l- Eşrâf Abdulkadir Efendi Tarafından Verilen 1008/1600Tarihli Siyâdet Hücceti". EKEV Akademi Dergisi, 12 (35), 113- 126, Ankara.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1994. "Ebû Mahzûre", TDV İslam Ansiklopedisi, X, 179-180, İstanbul.

1997, "İstanbul Mutlaka Fethedilecektir". Alsancak Tarih ve Kültür Dergisi, 3, 8- 10,

1998. "Hür b. Yezid". TDV İslam Ansiklopedisi, XVIII, 494, İstanbul.

2000. Hz. Ebubekir'in Ehl-i Beyt Sevgisi. Genç Ufuklar, 3 (8), 43-45, Isparta.

2006. "Nebilerin ve Şehitlerin Gıbta Edeceği Kimseler", Tefekkür, 8, s. 28- 29, İstanbul.

2006. "Lamartin'in Hz. Muhammed'e Bakışı". Tefekkür, 10, 20- 21, İstanbul.

2006. "Lamartin'in Gözünde Hz. Muhammed (S.A.V.)". Sobe, 2, 53- 56. Isparta.

2007. "ilk Oruç". Beşinci mevsim, 2, 16- 17, istanbul.

2007. "ilk Oruç". Beşinci mevsim, 2, 16- 17, istanbul.

2007. "Zalim Çaylak". Beşinci Mevsim,2, 48, İstanbul.

2007. " İki Köle". Beşinci Mevsim, 1, 50, İstanbul.

2007. "Dört Halife Döneminde Mal ve Can Güvenliği". Beşinci Mevsim, 3, 20- 21, İstanbul.

2007. "Huzurunda Halife İle Halktan Biri Eşit Olmadığı sürece". Beşinci Mevsim, 4, 26, İstanbul.

2007. "Kim Çok Kazanır?" . Beşinci Mevsim, 4, 53, İstanbul.

2007. "Hz. Muhammed'in Soyu", Tefekkür. 12, 13, İstanbul.

2007. "Sahabeleşmek veya Hz. Peygamber'in Çığırına Tutunmak". Tefekkür, 13, 14- 16. İstanbul.

2007. "Allah'ın En Halis Kulu ve Resulü". Tefekkür, 14, 18- 22, İstanbul.

2007. "Hz. Peygamber'in Torunlarını ve Çocukları Sevmesi". Tefekkür, 16, 18- 19, istanbul.

2007. "Ehl-i Beyt Nuh'un Gemisi Gibidir". Beşinci Mevsim, 1, 30- 31, İstanbul.

2007. "Güzel bir Çiçek" Tefekkür Dergisi, 16, 46, İstanbul.

2007. " Senin Gibi". Tefekkür Dergisi, 15, 50, İstanbul.

2007. "İçeriyi Dolduran". Tefekkür Dergisi, 14, 47, İstanbul.

2007. "Kartal ve Yenileşme". Tefekkür, 13, 52, İstanbul.

2008. "Halilullah, Kelimullah, Ruhullah ve Habibullah", Beşinci Mevsim Dergisi, 11, 14- 17, İstanbul.

2008. "Nübüvvet Sohbeti ve Sahabeler". Beşinci Mevsim, 5, 24- 25, İstanbul.

2008. "Üçlü Test". Beşinci Mevsim, 5, 59, İstanbul.

2008. "Nübüvvet Cazibesi ve Etkisi". Beşinci Mevsim, 6, 12- 13, İstanbul.

2008. "Yüz Altın". Beşinci Mevsim, 6, 55, İstanbul.

2008. "İmanlarının Kuvveti Bakımından Sahabeler". Beşinci Mevsim, 7, 28- 29, İstanbul.

2008. "Aslan Olmak". Beşinci Mevsim, 7, 58, İstanbul.

2008. "el- Cebele el- Cebele". Beşinci Mevsim, 8, 24- 25, İstanbul.

2008. "Gülyağı Şişesi". Beşinci Mevsim, 8, 56, İstanbul.

2008. "Habat Seferinde Olanlar". Beşinci Mevsim, 9, 26- 28, İstanbul.

2008. "Karınca Bakışı". Beşinci Mevsim, 9, 53, İstanbul.

2008. "Önemli Bir Soru ve Dünyevileşme". Beşinci Mevsim, 10, 24- 26, İstanbul.

2008. "Eller". Beşinci Mevsim, 10, 56, İstanbul.

2008. " Halilullah, Kelîmullah, Ruhullah ve Habibullah". Beşinci Mevsim, 11, 14- 17, İstanbul.

2008. "Hak Yerini Buldu". Beşinci Mevsim, 11, 60, İstanbul.

2008. "Hz. Peygamber'in Dilinden Hz. Âdem, Dört büyük Peygamber ve Kendisi". Tefekkür Dergisi, 18, 10- 13, İstanbul.

2009. "Kıyamet Günü Gıpta Edilecek Kimseler", Tefekkür Dergisi, 19, 29- 32, İstanbul.

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

2004, "Ebussuud Efendi'nin Fetvalarında Seyyidler", SDÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 63-90, Isparta.

2005. "Sayın Hasan Yüksel'in "Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşrâflık Müesssesi", Kitabı Hakkındaki Yazısı Üzerine", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 12, 225- 227, İstanbul.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

1998. " Hz. Peygamber'in İçki ve Uyuşturucuya Tavrı", SDÜ İlahiyat Fakültesi, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan, Isparta, 117- 154.

1999. " Hz. Peygamber Sevgisi ve Dâru's Siyâdeler", SDÜ İlahiyat Fakültesi, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan Isparta, 117- 154.

2000. "Hz. Peygamber'in Canlılara Şefkât ve Merhameti", SDÜ İlahiyat Fakültesi, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan Isparta, 195- 214.

Sarıcık, M., Hücceti veğ Tahlili", Isparta'nın Dünü Bu Günü ve Yarını Sempozyumu, 16- 17 Mayıs, Isparta, III. 155- 163.

2001. Nakîbü'l- Eşrâf Seyyid Muhammed Hamîdî. I. Eğirdir Sempozyumu, Tarihi, kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir, 31 Ağustos- 1 Eylül, Eğirdir 2001, s. 769- 776

2002. "Hz. Peygamber'in Birinci ve İkinci Akabe Biatlarında Verdiği Mesajlar, SDÜ İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 18- 19 Nisan, Isparta, 123- 146.

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

Topçu H., 1999. "En'âm Suresi Işığında Câhiliye Zihniyeti", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Üstüner, H., 2001. "Hz. Peygamber Devri'nde İstihbarat", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Karayaka, M., 2005. "7629 Sayılı Temettuat Defteri'ne Göre 1840 Yılında (H. 1256) Afyon'un Çay ilçesi'nin Sosyal, Kültürel ve İktisadi Durumu", Süleyman Demirel Üniyversitesi, Isparta.

Noorulhak, A. J., 2005. "İlk Fetihlerden Gaznelilerin Son Dönemlerine Kadar Afganistan'ın İslâmlaşma Süreci", Süleyman demirel Üniversietsi, Isparta.

Yakut Y., "XIX. Yüzyıl Sonlarında İnegöl (C- 233 Numaralı H. 1313/M. 1892- 1893 Yılına Ait Şer'iyye Sicili Kayıtlarına Göre)" , Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, 2006.

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Tertip Komite Üyeliği, Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını sempozyumu, 16- 17 Mayıs Isparta, 2001

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

1996. Hz. Peygamber'in Mesajı, 24 nisan, 1996, Yalvaç, Belediye Düğün Salonu

İslam'da Aile ve Önemi, 21 Ekim 2005, Konferans, Sütçüler Belediye Kültür Salonu, Sütçüler.

Prof. Dr., "İslam'da Kader İnancı", TV 32, Isparta, Müftülük Saati, 15. 08, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 03. 01, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 10. 01, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 17. 01, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 24. 01, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 31. 01, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 07. 02, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 14. 02, 2008.

Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 21. 02, 2008.

1988. Hz. Muhammed'in Uyuşturuculara Karşı Tavrı, 25 nisan 1988, Ağlasun. Kemaleddin Camii Salonu, Isparta.

1993. Mekke'nin Fethini Hazırlayan Sebepler, 31 Ocak 1993, Isparta Kültür Sarayı

1998. Kadınlara Miras Hakkında İslamın Getirdiği yenilikler (Konferans), 11 Kasım 1988, SDÜ. Oditoryumu, Isparta

2000. Çağımız ve Hz. Muhammed, 21 Nisan 2000, Çavdır Düğün Salonu, Burdur

2000. Çağımız ve Hz. Muhammed, 21 Nisan 2000, Gölhisar Belediye Düğün Salonu, Burdur

2001. İnsan Hakları, Mart 2001, Gönen Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu, Gönen

2003, İslamda Kardeşlik ve Hoşgörü. Bucak Erk. Düğün Salonu, Bucak

2003. Hz. Peygamber'in Örnek Hayatı. Eğirdir B. Salonu. Eğirdir

Ali Fahreddin-i Sağir'den Günümüze Küçükköy Beldesinin Tarihi ve Soy kütüğü, 2 Mart 2003, Belediye Düğün Salonu, Küçükköy Kasabası.

Hz. Peygamber'in Örnek Hayatı, 18 Ekim 2004, Belediye Kültür Sarayı, Isparta.

Hayırda Yarış Etmek, 22 Ocak 2004, Kanal 32, Isparta.

Sabrın Önemi, 16 Eylül 2004, Kanal 32, Isparta.

İslam'ın Evrensel Ahlâk İlkeleri, 2 Aralık 2004, kanal 32, Isparta.

Asr-ı Saadet Penceresinden Camiye ve din Görevlisine Bakış, 1 Ekim 2004, Kültür Sarayı, Isparta.

Hz. Peyggamberin Risaleti ve Evrenselliği, 12 Nisan 2006, Halk kütüphane Konferans salonu, Uluborlu.

Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 26 Nisan, 2005, Konferans, Belediye Konferans Salonu, Bekili.

ÇAğımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 26 Nisan 2005, Konferans, Belediye Düğün Salonu, Çal.

Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 22 Nisan 2005, Panel, Senirkent Belediyesi Sinema Salonu, Senirkent.