Hit (941) Y-3790

Cengiz Batuk

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : cebatuk@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk

Dinler Tarihi

Email:

Eğitim

Lisans: 1997 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans: 2001 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora: 2006 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: Batuk, C. Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, OMÜSBE, Samsun, 2001.

· Doktora Tezi: Batuk, C. Hıristiyanlığın Asli Günah Doktrini Bağlamında Mitoloji ve Tarihsellik, OMÜSBE, Samsun, 2006.

Kitaplar

· Batuk, C. Tarihin Sonunu Beklemek, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.

· Batuk, C. Mitoloji ve Tarihsellik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.

· Batuk, C. (ed.), Pavlus’u Düşünmek, Pavlus’un Teolojik Dünyası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006.

· Ş. Sami, Esatir, Dünya Mitolojisinden Örnekler, C. Batuk (ed.&sad.), İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.

Makaleler

· Batuk, C. “Reddiye/Polemik Geleneği ve Mevlâna’nın Hıristiyanlık Algısı”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 20 (Aralık 2007), Ankara, (2007), ss.39–68.

· Batuk, C. “Dinsel Çoğulculuk ve Dışlayıcılık Arasında Mevlâna”, Marife, Yıl: 7, Sayı: 3 (Kış 2007), Konya, (2007), ss.81–98.

· Batuk, C. “Ortaçağ Harrânîleri’nde Eskatolojik Mitlerin Yahudi - Hıristiyan Apokaliptiğine Benzerliği”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29 (2005/2), İstanbul, (2006), ss.81–98.

· Batuk, C. “Âdem ve Havva’nın Kitabı: Eski Ahit Apokrifasında Âdem ve Havva’nın Hayatı” Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:5, sayı:10, Çorum (2006), ss.51–96.

· Batuk, C. “Nemrud”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul (2006), c.32, ss.554–555.

· Batuk, C. “Millenarianist Bir Hareket Olarak Montanizm”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.1, sayı:1, İstanbul (2003–2004), ss.41–71.

· Batuk, C. & Turan, S. “Misyonerlik Perspektifinden 20 ve 21. Yüzyıllarda Dünya Dinleri ve Mensupları”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.3, sayı:1–2, İstanbul (2005–6), ss.137–160.

· Batuk, C. “Mitos Sadece İlkel Toplumlara mı Özgüdür ya da İlkel Toplum Var mıdır?” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Samsun (2000),

· Batuk, C. “Ahmed Midhat Efendi ve Tarih-i Edyan”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.2, sayı:1, İstanbul (2004–2005), ss.167–180.

Bildiriler

· Batuk, C. & Turan, S. “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Misyonerlik Faaliyetleri”, Dinler Tarihi Araştırmaları V, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik (Sempozyum), Ankara, 2005, ss.313–334.

· Batuk, C. “Ortaçağ Harrânîlerinin Gelecek Dönem (Eskatoloji) Mitleri”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Ş.Urfa, 2006, c.1, ss.93–106.

· Batuk, C. “Dinleri Anlamada Öykünün Rolü: Mevlâna’nın Yahudi Padişah Hikâyesi Bağlamında Hıristiyanlığa Bakışı” Uluslar arası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Ş.Urfa, Ekim 2007, (Yayınlanacak).

Çeviriler

· Bultmann, Rudolf “İsa’nın Mesajı ve Mitoloji Problemi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt:4, Sayı:3, Samsun (2004), ss.185–191.

· Bultmann, Rudolf “Yeni Ahit ve Mitoloji”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:6, Sayı:4, Samsun (2006), ss.317–361.

· Issa J. Boullata, “Hayırda Yarışmak: İnançlar arası İlişkilerde Bir Kur’an Prensibi” Tek Dünya, Çok İnanç, Diyaloga Farklı Yaklaşımlar, editörler: M. Aydın – S.Turan, Ufuk Kitap, İstanbul, 2007, ss.91–107.

· Bultmann, Rudolf, “Mitolojik Eskatolojinin Yorumu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:7, Sayı:3, Samsun (2007), ss.175–183.

· Ritchie, Rick,“Bir Mesih Tipi Olarak İsa mı?” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı:4, Samsun (2003), ss.163–168.

· Wenham, David, “Luka Aracılığıyla İsa’dan Pavlus’a” Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.75–94.

· Przybylski, Benno, “Ruh: Pavlus’un İsa ve Ötesine Yolculuğu”, Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.113–128.

· Osborne, Grant R. “Hermenötik/Pavlus’u Yorumlamak” Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.433–456.