Hit (919) Y-3749

Yavuz Ünal

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : yavuzun@omu.edu.tr
D.Yeri : Fatsa D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-07-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Yavuz Ünal

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Fatsa

Doğum Tarihi: 15.06.1963

Yabancı Dil: İngilizce, Arapça

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997

Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002

Profesörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008

ESERLERİ

Kitaplar

· Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920–1997), Etüt Yay. Samsun, 1997.

· Ünal, Yavuz, Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu: Akla Uygunluk – Akla Aykırılık, Etüt Yay. Samsun, 1999

· Ünal, Yavuz, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Etüt Yay. Samsun, 2001.

· Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, Etüt Yay. Samsun, 2008.

· Ünal, Yavuz, Hadisin Geleneğinde Metin Bilinci, Etüt Yay. Samsun, 2008.

· Ünal, Yavuz, Hz. Muhammed'in Vasiyeti (Veda Hutbesi), Çorum, 2006

· Ünal, Yavuz., Dinlerde Yükseliş Motifleri, (Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu ve Yrd.Doç. Dr. Şinasi Gündüz ile ortak), Vadi Yay., Ankara 1996.

Makaleler

· Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, İslami İlimler Dergisi, Yl. 2, sy. 2, Güz 2007 ss.231–252.

· Ünal, Yavuz, Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Buluşturulması İslami Araştırmalar, Cilt 19, Sayı: 1, 2006, ss.119–125

· Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 6, Sayı:2, ss. 281–302. www.dinbilimleri.com/dergi/cilt6/sayi2/makale/yavuz.pdf

· Ünal, Yavuz, Hadis Tespit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine Hadis Tetkikleri Dergisi Cilt 1 sayı: 2, 2003, ss. 7–42

· Ünal, Yavuz, Modern Dönem Türk Toplumunda İslami Düşüncenin Serencamı, Yeni Türkiye, Ankara, 2002, ss.347–363.

· Ünal, Yavuz, Hz. Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-i Makdis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, Samsun, 2001, ss.183–202.

· Ünal, Yavuz, Gelenek Sünnet İlişkisi, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Samsun, 1999, ss.79–96.

· Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), c.10, sy.1–2–3, Ankara, 1997, ss.174–177.

· Ünal, Yavuz, The Function of Reason (Aql) In the Historical Determinations of the Authenticity of Prophetic Tradition (Hadith); Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/y_unal_the_function.htm

· Ünal, Yavuz, T.C. İlahiyat Fakültelerinde 1957–1997 Yılları Arasında Hadis Anabilim Dalında Yapılan Tezler Bibliyografyası, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), c.10, sy.1–2–3, Ankara, 1997, ss.197–203.

Bildiriler

· Ünal, Yavuz. “Hadislerin Anlaşılmasında Metnin Yeniden İnşa Sorunu”,İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Semp. Ankara, 2001, ss. 439–472

· Ünal, Yavuz. “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü” Hadisin Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Samsun, 1993, ss. 163–170.

· Ünal, Yavuz. “Sünnetin Anlaşılmasında Kültürel Unsurların Rolü” Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Problemi Sempozyumu, 29–30 Mayıs 2004, Bursa. ss.241–247