Hit (782) Y-3443

Halil İbrahim Bulut

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hbulut@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi : 05.03.1968
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Halil İbrahim Bulut

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Marmara üniversitesi, 1990.

Yüksek lisans: Marmara üniversitesi, 1994.

Doktora: Marmara üniversitesi, 2001.

ESERLER

Tez

· Yüksek Lisans Tezi:“İbn Ebî Zeyd’in Akaid Risalesi ve Meşeddâllî Şerhi”, MÜSBE 1994.

· Doktora Tezi: “Nübüvveti İspat Açısından Hissî Mucizeler”, MÜSBE 2001.

Kitaplar

· Bulut, H.İbrahim, Şeyh Müfîd ve Şia’da Usûlî Farklılaşma Süreci, İzmir, 2005.

· Mustafa Akçay-Bulut, H.İbrahim, Siyasî-İtikâdî İslam Mezhepleri Tarihi(Giriş), İzmir,

2005.

· Bulut, H.İbrahim, Kur’an Işığında MUCİZE ve PEYGAMBER, İstanbul 2002.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

· Bulut, H.İbrahim,“Muhammed Zahid Kevserî’ye Göre İslâm Mezhepleri ve Fikir Ayrılıklarının Sebepleri” Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu, 24–25 Kasım 2007 Düzce.

· Bulut, H.İbrahim, “Alevilikle İlgili Yayın Yapan Web sitelerindeki Hz. Ali Anlayışı”,

2.Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni, Gazi Ün. Türk

Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 17–19 Ekim 2007 Ankara, I, 905–918.

· Bulut, H.İbrahim, “Müslüman Sâbiî İlişkileri Bağlamında Şerif Radî ve Ebû İshak

İbrahim b. Hilal el-Harrânî Dostluğu”, I. Uluslararası Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde

Harran Okulu Sempozyumu, 28–30 Nisan 2006, Şanlıurfa 2006, s.397–406.

· Bulut, H.İbrahim, “Bir Mezhepler Tarihi Klasiği Olarak Bağdadî’nin el-Farkı ve Sünnî

Geleneğe Katkıları”, Uluslararası Klasik Sempozyumu, İstanbul 8–10 Ekim 2004.

· Bulut, H.İbrahim, “Hanefi-Matürîdî Geleneği Çerçevesinde Türk Kültüründe Ölüm

İnancı ve Ölülere Karşı Vazifelerimiz”, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25–26 Kasım 2004, MÜ Türkiyat Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, İstanbul.

· Bulut, H.İbrahim., “Yavuz Selim- Şah İsmail Mücadelesinde Ulemânın Rolü, Kemal

Paşazade Örneği”, Birinci Uluslararası Şah İsmail Hataî Sempozyumu, Ankara 9–11

Ekim 2003, Ankara 2004, s. 53–67.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· Bulut, H.İbrahim, “İlk Dönem İmâmiyye Kaynaklarında Gaybet Anlayışı”,

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII/ 2, 2004, s. 49–68.

· Bulut, H.İbrahim,“İseviyye: İslam Dünyasında Ortaya Çıkan İlk Yahudi Mezhebi”,

EKEV Akademi Dergisi , yıl 8, sayı 18, Kış 2004, s.297- 318.

· Bulut, H.İbrahim, “Şeyh Müfid ve İmamiyye Ekolünde Gaybet İnancının Aklîleşmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX /I, 2005, s. 175–202.

· Bulut, H.İbrahim, “Mutezile Mezhebinde Nedensellik Tartışmaları”, Marife Bilimsel

Birikim, yıl 3, sayı 3, Kış 2004, (Mutezile Özel Sayısı), s. 275–292.

· Bulut, H.İbrahim, “Osmanlı-Safevi İlişkilerinde Ulemanın Rolü”, Dini Araştırmalar

Dergisi, cilt 8, Ocak-Nisan 2005, s. 179- 195.

· Bulut, H.İbrahim, “İseviyye Mezhebi ve Hz. Muhammed’in Risâletinin Evrenselliği

Tartışmalarının Başlaması”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı

9/2004, s.121–143.

· Bulut, H.İbrahim, “Mûcizeler Karşısında İnsanların Tutumu”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt

40, Sayı 3, Temmuz-Ağustos Eylül 2004, s.121-144.

· Bulut, H.İbrahim, “Sihrin Hakikati ve Mûcizeden Farkı”, Marife Bilimsel Birikim, yıl 3,

sayı 1, Bahar 2003, s. 59-70.

· Bulut, H.İbrahim, “Kemal Paşazâde ve Fî Hakîkati’l-Mu‘cize Adlı Risalesinin Tahlil ve

Değerlendirilmesi” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/2001, s.187- 207.

· Bulut, H.İbrahim, “Mûcizenin İmkan Ve Delaleti Konusunda İleri Sürülen İtirazlar”,

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/2001, s. 173-196.

· Bulut, H.İbrahim, “Harikulade Olması Açısından Kerâmet ve Mûcizeyle İlişkisi”,

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/2001, s.329-350.

· Bulut, H.İbrahim, “Ehl-i Sünnet ve Mûtezile Ekollerine Göre Peygamberlik

Delillerinin Sosyo-Kültürel Boyutu”, Usul Dergisi, Temmuz-Aralık 2004, s. 55-76.

· Bulut, H.İbrahim-Gül, Özkan, “İmamiyye Şiasında İlmu’l-İmam İnancı”, Marife

Bilimsel Birikim, yıl 5, sayı 1, Bahar 2005, s. 75-92.

· Bulut, H.İbrahim, “Şii fırkalarda Gaybet ve Ric’at İnancı”, İslamiyat Dergisi,

8(2004), s. 139-156.

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

· Bulut, H.İbrahim, “Bir Yahudi Mezhebi olarak İseviyye Fırkası”, Köprü Dergisi, sayı

93, kış 2006, ss. 155-173.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· Bulut, H.İbrahim, “Din-Bilim Arasında Zuhur Eden Problemler: Nedensellik

Meselesi”, Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi Sempozyumu, 6-8 Eylül 2002,Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, s. 225-244, Çorum, 2003.

· Bulut, H.İbrahim, “Bir Kur’an Meyvesi Olarak İncir ve İslamî Gelenekte İncir

Yorumları”, Türk Kültüründe Meyve Sem., MÜ Türkiyat Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, 7-8 Nisan 2004, İstanbul.

· Bulut, H.İbrahim, “Maraşlı Bir Alim Olarak Saçaklızade ve Ebeveyn-i Resul

Konusundaki Görüşleri”, I. Kahramanmaraş Sem., 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş

2005, I, 69- 79.

· Bulut, H.İbrahim, “Mevlana’da Ehl-i Beyt Muhabbeti”, Selçuk Üniversitesi Mevlana

Araştırmaları Merkezi (SÜMAM), Konya 14-16 Aralık 2006, Konya 2007, s.567-583.

· Bulut, H.İbrahim, “Hz. Peygamber’in Hidâyet Mûcizesinin Evrensel Boyutu”, Hz.

Peygamberin Evrensel Mesajı Sempozyumu, 21-22 Nisan 2007, Çorum.

· Bulut, H.İbrahim, “Şii-Usûlî Gelenekte Hz. Ali ve İmametinin Dayanakları: Şeyh

Müfîd Örneği”, Hz. Ali Sempozyumu, 24-25 Ekim 2007, İzmir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tercümeler

· Kohlberg, E. “İsnaaşeriye Teriminin İlk Kullanışları”, (çev. H.İbrahim Bulut), Kelam

Araştırmaları Dergisi, yıl 2, sayı 1 (2004), s. 95–108.

· Kohlberg, E. “İmamiyye Şiası Geleneğinde Rafizi Terimi”, (çev. H.İbrahim Bulut),

Kelam Araştırmaları Dergisi, 2/2 (2004), s.117–124.

· Yusuf Rahman, “Klasik Dönemdeki Kelâm Ekollerinde Mucize Anlayışı”, (çev. M.

Akçay- H.İbrahim Bulut)), Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/2001, s. 287–310.

· Purtill, R. L. “Mucizeler Gerçekleşmişlerse Ne İfade Ederler”, (çev. H.İbrahim Bulut-

M. Akçay), Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/2004, s. 51–68.

· Watt, W. M. “Erken Dönem İmamet Doktrinine Dair Mülahazalar”, (çev. H.İbrahim

Bulut), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt. 5, sayı. 1, Ocak-Mart 2005, s.

295–304.

· Thomas Aquinas, “Mucizeler” (çev. H.İbrahim Bulut), Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi

Dergisi, 8/2003, s. 103–106.