Hit (943) Y-3417

Yusuf Ziya Keskin

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : yzkeskin@gmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Yusuf Ziya Keskin

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi (1985).

Y.Lisans: “Ebu Ahmed el-Gıtrifi ve Hadis Cüz'ü,” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1990).

Doktora: “Ebu Nu'aym el-İsfahani'nin Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1995).

ESERLERİ

Kitap

· Nebevi Hoşgörü, Timaş Yayınları, İstanbul 1997

· Recm Cezası –Ayet ve Hadis Tahlilleri, Beyan Yayınları, İstanbul 2001

· Ebu Nu'aym el-İsfahani, Beyan Yayınları, İstanbul 2003

· Hadis ve Hayat, Şanlıurfa 2007.

Uluslararası İndeksli Makale

· Some Notes on the Authenticity of Reports about the Verse of Rajm (Stoning to Death), Hamdard Islamicus Quarterly Journal of Studies and Research in Islam, Vol. XXX, No. 3 (July-September 2007).

Ulusal Hakemli Makale

· İbn Ebi Hatim ve el-Cerh ve’t-ta’dil’indeki Metodu, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VII/I, Şanlıurfa 2001, ss. 5-29.

· Buhari’nin et-Tarihu’l-kebir’ine Yönelik Tenkitler, Marife Dergisi III/II, Konya 2003, ss. 103-120.

· Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, İstanbul 2006, ss. 39-60.

· Hz. Peygamber'in Savaşlarda Kullandığı Gizli Diller, İstem Dergisi, Cilt IV, Sayı 7, Konya 2006, ss. 75-86. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 13-14 Nisan 2005 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Gizli Diller konulu uluslar arası sempozyumda aynı adla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

· Şanlıurfa Halk Kültüründe Ölüm, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 16, Şanlıurfa 2006, ss.7-41. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25-26 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türk Kültüründe Ölüm konulu uluslar arası sempozyumda aynı adla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

· Hadislere Göre Avcılık ve Avlanma Esasları, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt V, Sayı 1, İstanbul 2007, ss. 33-48. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 15-16 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türk Kültüründe Av konulu uluslar arası sempozyumda Hadislere Göre Avlanma Kuralları adıyla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makale

· Bir Hadis ve Yorumu, Sohbet Dergisi, Şanlıurfa 1991, Sayı 2, ss. 9-11.

· İslam’da Vakıf ve Toplum Açısından Önemi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi II, Şanlıurfa 1996, ss. 181-192.

· Poligamiyi Dörtle Sınırlayan Ayet ve Hadislerin Tahlili, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VI, Şanlıurfa 2000, ss. 5-26.

· Hadis Usulünde Ferd ve Garib, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VI, Şanlıurfa 2000, ss. 27-41.

· Peygamber'e İtaat, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ocak 2005, sayı 69, Ankara 2005, ss.24-25.

· Hz. Peygamber ve Barış, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Şubat 2005, sayı 70, Ankara 2005, ss.14-16.

Çeviri Makale

· Makbul Dualarla İlgili Hadisler (Suyuti’nin Sihamu’l-isabe fi’d-da’avati’l-müstecabe adlı eserinin tercümesi), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi I, Şanlıurfa 1995, ss.187-206.

Uluslararası Tebliğ

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Şanlıurfa Halk Kültüründe Ölüm, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Hz. Peygamber'in Savaşlarda Kullandığı Gizli Diller, 13-14 Nisan 2005, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Hadislere Göre Avlanma Kuralları, 15-16 Kasım 2006, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Hz. Peygamber Döneminde "Beden Estetiği Olarak Saç Bakımı", 4-5 Nisan 2007, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Bedene İşkence Yöntemi Olarak Müsle, Hz. Muhammed'in Müsleye Yaklaşımı ve Bunun İslam Kültürüne Yansımaları, 4-5 Nisan 2007, İstanbul. (Prof. Dr. Adnan Demircan'la Birlikte).

· Şarkiyat Araştırmaları Derneği & Siirt Belediyesi, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirtli Hadisçi İki Aile, 19-21 Eylül 2006, Siirt. (Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ağustos 2007, İzmir, s. 751-756). [ Bu çalışma, sempozyuma gönderilen, fakat sunulmayan bir bildiridir.]

Ulusal Tebliğ

· Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Geliştirme Vakfı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, Hz. Peygamber'de Çocuk Sevgisi, 21-22 Nisan 2007, Şanlıurfa.

· Şanlıurfa Valiliği, I. Ulusal Yardımlaşma Kongresi, Tarihimizde Yardımlaşma Bilinci, 9 Haziran 2007, Şanlıurfa.