Hit (1632) Y-3336

Aliye Çınar

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aliyecinar@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Aliye Çınar

1996 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisans: Leibniz'de Tanrı-Âlem İlişkisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1998.

Doktora: Paul Tillich'de Din-Sembol İlişkisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2004.

Eserleri:

Var oluşçu Teoloji -Paul Tillich'te Din ve Sembol, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Modern Batı Düşüncesi Ekseninde Rasyonel Teoloji, Düşünce Kitapevi Yay., Bursa, 2008.

Makaleleri:

“Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’inde Pratik Hikmet Kavramı ve Günümüz Açısından Önemi” U. Ü. İ. F. D., Bursa, 2007, C. 16/1.

“Modern Batı Düşüncesinde Dilin Kökeni Olarak Ontolojik Farklılık Sorunu”, U. Ü. İ. F., Bursa, 2007, D., C. 16/1.

"Martin Buber’de Varoluş ve Etik: ‘Ben-Sen’ İlişkisi", Değerler Eğitimi Dergisi, İstanbul, 2006, Sayı 12.

“Modern Zamanların Değer Arayışı: Varlık-Bilgi-Değer Birliğinin Önemi” Değerler Eğitimi Dergisi, İstanbul, 2006, Sayı 11.

“Otorite: Kimin Otoritesi? Hangi Otorite?” U. Ü. İ.F. D, Bursa, 2006, C:15, S.1.

“Evrensellik ve Yerellik Arasında Teoloji Arayışında Fiilî İrfanın Önemi”, U.Ü.İ.F.D, Bursa, 2006, 15/1.

“Politik Teoloji”, U.Ü.İ.F.D, Bursa, 2006, C.15, S.2.

“Mevlana ve Tillich’de Varlık-Bilgi-Değer Birliği”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Mevlana Özel Sayısı, Konya 2006, S:3.

“Kutsalın Huzurundaki Bir Azınlık Olarak Entelektüel”, Düşünen Siyaset Dergisi, Ankara, 2006, Sayı 22.

"Bir Sınır Teoloğu Olarak Paul Tillich”, Ahlak ve Ötesi’nin içinde, Elis Yayınları, Ankara, 2006.

“Modern Düşüncede İnsanın Kendini Bilmesi”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, Ankara, 2006, S 6.

“Din, Ahlak ve Gelenek”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, Ankara, 2005, Sayı 3, 2005.

“Leibniz’de Kötülük Problemi ve Teodise”, U. Ü.İ.F.D., Bursa, 2005, C.14, S.1.

“Leibniz’de İman-Akıl İlişkisi”, U. Ü. İ. F.D, Bursa, 2002, Cilt:12, Sayı, 1.

“Var Olan ve Varlık Olarak Tanrı”, U. Ü. İ. F.D., Bursa, 2002, Cilt:11, Sayı, 1.

“Postmodern Teoloji”, Tabula Rasa, Felsefe & Teoloji, Isparta, 2004, Sayı 11.

Çeviri Kitap:

Paul Tillich, Ahlak ve Ötesi, Elis Yayınları, Ankara, 2006.

Çeviri Makaleleri:

"Bellek", Sydney Shoemaker, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt V; Sayı 4, 2005, Online.

"İman" (R. Taylor), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt IV; Sayı 1, 2004.

"Politik Düşüncenin İki Kökeni" (P. Tillich) -Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt IV; Sayı 2, 2004.

"Din ve Seküler Kültür" (P. Tillich), Tabula Rasa, Felsefe &Teoloji, Sayı 8/2, 2003.

"Sistematik Teolog İçin Dinler Tarihinin Önemi" (P. Tillich) -Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Der. 44. cilt 2. sayı, 2003.

"Tanrı (Theos), Mitos ve Logos" (Joseph M. Kitagawa), U.Ü. İ. F.D., Cilt 10, Sayı 1, 2001.

"Varoluşsal Analizler ve Dini Semboller" (P. Tillich), U.Ü. İ. F.D., Cilt 10, Sayı 2 , 2001.

"Din, Bilim ve Felsefe" (Paul Tillich), U.Ü. İ. F.D., Cilt 10, Sayı 2, 2001.

“İmanın Sembolleri” (Paul Tillich), U.Ü. İ. F.D., Cilt 9, Sayı 9, 2000.

Bildiri ve Müzakere:

"İbn Rüşd'de Rasyonel Teoloji ve Akıl", Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, 2008.

"Dîvânü Lugâti't-Türk'te Bilge Kavramı", Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, Rize, 2008.

“İbni Hazm’da Kendini Bilme ve Aşk”, Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa 2007.

“Mevlâna Düşüncesinde Allah ve İnsan Arasındaki Ontolojik Farkın Bir İfadesi Olarak Aşk”, Uluslar Arası Türk tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, 2007.

“Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde Miraç”, Uluslararası Süleyman Çelebi Sempoz., Bursa 2007.

“İslamî Paradigmanın Yenilenmesinde Geleneğin Normatifliği”, Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu, Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul 2007.

"Mevlana Düşüncesinde Allah-Dünya Tasavvuru: Güneş ve Örtü” Türk Kültür, Edebiyat ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik, Konya, Aralık 2006.

"Mevlana’nın Düşünce Dokusu ve Temel Kavramları”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu, Çanakkale, 2006.

“Türkiye’nin Sosyokültürel Yapısında Bir İmkân Olarak Modernlik-Gelenek Gerilimi”, Uludağ Üniversitesi, II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Bursa, 2006 (Mansiyon Ödülü Aldı).

“Din Dili: Dinî Sembol ve Ritüel” Dindarlık Olgusu Sempozyumu, İstanbul, 2004.