Hit (758) Y-2828

Altuncuzade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Hekim Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Altuncuzâde

Fâtih devrinin (1451-1481) ünlü hekimi.

Adına Altunîzâde ve İbn-i Zehebî şe­killerinde de rastlanan Altuncuzâde'nin asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilin­memekte, hayat hakkında yeterli bilgi vermeyen kaynaklardan ancak kişiliği ve çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler elde edilebilmektedir.

eş-Şakâ'iku'n-numaniyye'de Altuncuzâde'ye geniş yer ayı­ran Taşköprizâde onun haramdan kaçı­nan temiz ruhlu bir insan, Allah'ın nu­runa ve ilâhî bilgiye sahip bir âlim ve pek çok hastayı iyileştirip ölümden kur­taran hazık bir hekim olduğunu yaz­makta, ayrıca şifalı otları çok iyi tanıdı­ğını bildirmektedir.

Yine Taşköprizâdenin kullandığı "nûrânî ihtiyar" ifadesin­den onun ileri yaşlarda vefat ettiği an­laşılmaktadır.

Bu eserden ve Nefis b. İvaz el-Kirmâninin (ö. 841/1438 |?|) Şer­hli Mûcezi'l-Kânun adlı eserinin bir yazma nüshasına (Süleymaniye Ktp , Hamidiye, nr. 1027) eklenen bir nottan Al­tuncuzâde'nin, kendi imal ettiği kalay­dan sondalarla idrar tutukluğuna nasıl çare bulduğu ayrıntılarıyla öğrenilmek­tedir.

Bu bilgiden, mesane ve idrar yol­ları rahatsızlıkları için İbn Sînâ tarafın­dan icat edildiği bilinen kalay sondayı Türkiye'de ilk defa Altuncuzâde'nin kul­lanmış olduğu sonucu çıkarılabilir.

Ge­rek bu durum, gerekse Risâle-i Hasâtü'l-kilye ve'l-mesâne (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1491) adlı böb­rek ve mesane taşları üzerine yazılmış on bölümlü eserin sahibi ünlü hekim Ahî Çelebi'nin (ö. 930/1524) hocası ol­ması, Altuncuzâde'nin üroloji alanında bir ekol kurmuş olduğunu göstermek­tedir.