Hit (660) Y-2791

Arabacı Ali Paşa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Ohri D.Tarihi : 1029 h
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1104 h
Görevi : Sadrazam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-08-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Arabacı Ali Paşa

Osmanlı sadrazamı.

1029 (1620) yılında Ohri'de doğdu.

Medrese tahsilinden sonra bazı önemli kişilere imamlık, bazı yerlerde de kadı­lık ve nâiblik yaptı.

Daha sonra Köprülüzâde Mustafa Paşa'ya intisap ederek önce sadâret kethüdası,

1690'da yeni­çeri ağası, ardından vezir ve rikâb kay­makamı oldu.

Şeyhülislâm Ebû Saidzâde Feyzullah Efendi ve Kazasker Yah­ya Efendi'nin himaye ve tavsiyeleriyle 1691'de Mustafa Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi.

0 sırada, devam et­mekte olan Osmanlı-Avusturya savaşın­da ordunun başında bulunmak üzere Belgrad'a gitmesi gerekirken birtakım bahanelerle oraya gitmediği gibi, çeşitli sebeplerle muhaliflerini idam ettirme­yi veya sürgüne göndermeyi başardı.

Bu sırada Belgrad ve dolaylarında or­du perişan bir haldeydi.

Ülke dahilinde­ki işler de çok bozulmuş, devletin siya­sî otoritesi sarsılmıştı.

Sonunda Ali Pa­şa'nın çevirdiği entrikalar padişah ta­rafından anlaşılınca 1692 Martı sonla­rında azledilerek önce Gelibolu'ya, ar­dından Rodos'a sürüldü.

Kısa bir süre sonra tekrar sadrazam olacağı yolunda bazı dedikodular çıkması üzerine ora­da katledildi (1693);

İstanbul ve Edir­ne'deki eşya ve emlâkine devletçe el kondu.

Ali Paşa, ölüme veya sürgüne mah­kûm edilen kimseleri önce huzuruna ge­tirtir, sonra da sarayda binek taşına çek­tirdiği bir araba ile gidecekleri yere gön­derirdi.

Aynı şekilde, düşmanı olan kız­lar ağası Uzun İsmail Ağa'yı padişahın huzurundan kovarak azli için baskı yap­ması ve ağayı sürgüne göndermek üze­re, teamüle aykırı olarak saraya bir ara­ba yollaması II. Ahmed'i çok kızdırmış, Ali Paşa'nın kendisi o arabaya bindiri­lerek Rodos'a sürgüne gönderilmiştir.

"Arabacı" sıfatını bu olaydan sonra aldı­ğı nakledilir.

Bahâdırzâde, Kadı ve Arpa Kulu lakaplarıyla da anılan Ali Paşa, çağdaşlarınca yalancılık, düzenbazlık ve ga­razkârlık gibi kötü sıfatlarla itham edil­miştir.

<