Hit (740) Y-2705

Alem eş Şentemeri Yusuf b. Süleyman en Nahvi

Künyesi : Ebül Haccac Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Şentemeri D.Tarihi : 410 h
Ö.Yeri : İşbiliye Ö.Tarihi : Şevval 476 h
Görevi : Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Alem eş Şentemeri Ebül Haccac Yusuf b. Süleyman b. İsa el Alem eş Şentemeri en Nahvi

Endülüslü Arap dil ve edebiyat âlimi.

Üst dudağı yarık olduğu için "tavşan dudaklı" anlamındaki el-A'lem lakabıyla tanınan Şentemerî 410'da (1019), bugün Portekiz sınırları içinde bulunan Batı Şentemeriyye (Santa Maria Algarve) şeh­rinde doğdu.

Yirmi üç yaşında iken Kurtuba'ya gitti ve orada devrin tanınmış âlimlerinden Ebü'l-Kasım İbrahim b. Mu-hammed el-İflîlî, Ebû Sehl el-Harrânî ve Ebû Bekir Müslim b. Ahmed el-Edîb'den ilim tahsil etti.

Mütenebbî divanını ken­disinden okuduğu hocası İflîlî bu eseri şerhederken ona yardım etti.

Daha son­ra İşbîliye'ye giderek oraya yerleşti ve İşbîliye Emîri el-Mu'tazıd-Billâh Abbâd b. Muhammed ile iyi ilişkiler kurdu.

Ki­taplarının çoğunu emîrin himayesinde burada yazdı.

Daha sonra Arap dili ve edebiyatı alanında büyük bir otorite ola­rak ün yaptı; hatta şöhretini duyanlar ona talebe olabilmek için uzak diyarlar­dan İşbîliye'ye geliyorlardı.

Başta Ebû Ali el-Gassânî el-Ceyyânî olmak üzere birçok kimse ondan ilim tahsil etti.

Ha­yatının sonlarına doğru gözlerini kay­betti

ve İşbîliye'de Şevval 476'da (Şubat 1084) vefat etti.

Eserleri:

  • Tahsîlü 'ayni'z-zeheb min ma'dini cevheri'l-edeb fi ‘ilmi Mecâzâti'l-Arab.
  • Şerhu'ş-Şu'arâi's-sitte.
  • Şerhu'l-Hamâse.
  • Şerhu'l-Cümel.
  • Şerhu Ebyâtil-Cümel.
  • Kitâbü'n-nüket fî tefsiri Kitabi Sîbeveyhi.