Hit (1154) Y-2691

Aksungur el Porsuki

Künyesi : Lakabı : el-Porsuki
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Musul Ö.Tarihi : 520 h
Görevi : Asker-Komutan,Vali Uzm.Alanı : Asker
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Aksungur el Porsuki

Ebû Saîd Seyfüddîn Kasîmüddevle

Selçuklu Hükümdarı Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmud'un meşhur emîri.

Sultan Tuğrul Bey'in emirlerinden Porsuk'un memlûk ü olduğu için efendi­sine nisbetle el-Porsuki diye anılan Ak­sungur, 1105 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar tarafından Irak şahneliğine tayin edildi.

Emîr Mevdûd'un Bâtınîler tarafından öldürülmesi üzerine (1113), onun yerine Musul valili­ğine getirildi ve Haçlılar'la cihada me­mur edildi.

İki aydan fazla bir süre Urfa'yı kuşattıysa da bir sonuç alamadı.

Aksungur 1115 yılında, daha önce cihad harekâtına katılması istendiği halde ka­tılmayan İlgazi'yi cezalandırmak maksa­dıyla sefere çıktı, fakat Dârâ yakınla­rında İlgazi'nin âni baskınına uğraya­rak mağlûp oldu.

Bu mağlûbiyet üzeri­ne Sultan Muhammed Tapar tarafından Musul valiliğinden azledilen Aksungur, iktâı olan Rahbe'ye çekildi ve Muham­med Tapar'ın ölümüne kadar orada sa­kin bir hayat sürdü.

Muhammed Taparın oğlu Mahmud, Irak Selçukluları tahtına çıkınca onu tekrar Bağdat şahneliğine tayin etti.

Sul­tan Mahmud ile kardeşi Mesud arasın­daki taht mücadeleleri sırasında bu gö­revden alınan Aksungur, 1121 yılında ikinci defa Musul valiliğine getirildi.

Hille Emîri Dübeys b. Sadaka'nın Bağdat'a hücumundan çekinen Halife Müsterşid, Sultan Mahmud'dan yardım isteyince sultan onu Musul valiliğiyle birlikte İrak şahneliğine tayin etti.

Fakat Aksungur, taktik hatası yüzünden Dübeys b. Sadaka'ya mağlûp oldu (1122).

Irak ve Suri­ye'de geniş bir alanda hâkimiyet kur­mak isteyen Dübeys, Haçlılar'la iş birliği yapıp Kral Baudouin ile birlikte Halep'i muhasara etti.

Ancak Aksungur şehrin Haçlılar'ın eline geçmesine mâni oldu ve Halep'i zaptetti (1125).

Daha sonra Kefertab'ı da ele geçiren Aksungur, Azâz muhasarasında ağır bir bozguna uğra­yarak Musul'a döndü ve Câmi-i Atîk'te cuma namazında iken Bâtınîler tarafın­dan öldürüldü.

Halep'e hâkim olduktan sonra halka çok iyi davranan, gümrük vergilerini kaldırıp zulüm ve kötülüklere son veren Aksungur hayır sever ve din­dar bir emîr idi.