Hit (962) Y-2634

Ahmed Paşa Şehla

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Foça D.Tarihi :
Ö.Yeri : Halep Ö.Tarihi : Şubat 1753
Görevi : Sadrazam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Paşa Şehlâ

(ö. 1166/1753)

Osmanlı sadrazamı.

Ailesi Alanyalıdır.

III. Ahmed devri sad­razamlarından Kalaylıkoz Ahmed ve Bal­tacı Mehmed paşaların kethüdası Os­man Ağa'nın akrabasından Cafer Ağa'nın oğludur.

Foça'da doğdu.

Amcası Ve­zir Elhâc Ebû Bekir Paşa'nın yanında ye­tişti;

onun Cidde valiliği sırasında kethüdâlığını yaptı.

Daha sonra İstanbul'a gelerek büyük mîrâhur'luğa yükseldi.

Bu vazifede bulunduğu sırada Silâhtar Mehmed Paşa'dan sadrazamlık mührü­nü almak ve bu arada sadâret kethü­dası Hâlisâ Osman Efendi'yi öldürmekle görevlendirildi.

1737 Ağustosunda bu vazifesini yerine getirerek mührü Bender muhafızı serasker Muhsinzâde Ab­dullah Paşa'ya teslim etti ve bu hizme­tinden dolayı takdir kazandı.

1738 Mar­tında kendisine vezirlikle Aydın muhassırlığı verildi ve o yöreleri kasıp kavuran şaki Sarıbeyoğlu isyanını bastır­makla görevlendirildi.

Sarıbeyoğlu kar­şısında başarılı olamayan Ahmed Paşa, İvaz Mehmed Paşa'nın sadrazam ve se­rasker tayin edilmesi üzerine sadâret kaymakamlığına getirilince, 27 Mart 1739'da İstanbul'a döndü.

Ardından 27 Eylül'de nişancılığa getirildi.

İstanbul'da meydana gelen ayaklanmanın bastırıl­ması sırasında gösterdiği gayretten do­layı padişahın takdirini kazandı ve bu isyan sebebiyle azledilen İvaz Mehmed Paşa'nın yerine 22 Haziran 1740'ta sadrazam oldu.

İki yıla yakın bu vazife­de kaldı; ancak hudut tahkimatını ih­mal, devlet işleriyle ilgilenmeme, rüşvet ve yolsuzluk gibi ithamlarla 28 Nisan 1742'de azledildi ve Rodos adasına sü­rüldü.

Bir müddet sonra tekrar eski iti­barını kazandı;

1743 Ağustosunda ar­palık olarak kendisine İçel sancağı ve­rildi ve aynı zamanda Rakka havalisin­deki asayişsizliği önlemekle görevlendi­rildi.

Aynı yıl Sayda valisi, 1744 yılı baş­larında da Anadolu valiliği ile Kars se­raskeri oldu,

bu vazifesi sırasında İran kuvvetlerinin Kars'a hücumunu geri püs­kürtmeyi başardı.

Ancak bir süre sonra hastalığı sebe­biyle Kars seraskerliğinden istifa etti.

10 Aralık 1744'te Halep valiliğine tayin edildi.

Bir ara ikinci defa Anadolu valili­ği ve Kars seraskerliğinde bulunduktan sonra,

5 Aralık 1745'te tekrar Halep va­lisi,

iki yıl sonra da Diyarbekir ve Bağ­dat valisi oldu.

Burada iken asker ara­sında çıkan karışıklık yüzünden ikinci defa istifasını vermek zorunda kaldı.

1748 Nisanında kendisine İçel sancağı tekrar arpalık olarak verildi.

Ardından Mısır valiliğine getirilip 25 Ekim 1750'de Adana'ya nakledilmesi Ahmed Paşa'yı çok üzdü;

Adana'ya gitmeyerek İz­mir'e çekildi.

Bu hareketi yüzünden padişahın tekdirine uğradı ise de

1752 Ağustosunda tekrar Halep valiliğine ge­tirildi; alt ay kadar sonra da burada ve­fat etti (Rebîülâhir 1166/Şubat 1753).

Kaynaklarda hırslı, kindar fakat iyi bir devlet adamı olduğu belirtilen Ah­med Paşa'nın İstanbul'da bazı hayratı ve çeşmeleri vardır.

Ayrıca hattatlığı da bulunan Ahmed Paşa, devrin büyük ya­zı ustalarından dersler almış, özellikle divanî yazıda şöhret kazanmıştır.