Hit (1103) Y-2592

Ahmed b. Meni Ebu Cafer Ahmed b. Meni b. Abdirrahman el Begavi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 244 h
Görevi : Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED b. MENÎ'

Ebû Ca'fer Ahmed b. Meni b. Abdirrahmân el-Begavî

Horasanlı tanınmış hadis hafızı.

Meşhur müfessir ve muhaddis Ebü'l-Kâsım Abdullah el-Begavinin ana tara­fından dedesidir.

Horasan başta olmak üzere birçok ilim merkezini gezerek Süfyân b. Uyeyne, Ebû Bekir b. Ayyaş, Ab­dullah b. Mübarek ve Yezîd b. Hârûn gibi ünlü muhaddislerden ders aldı. Ha­dis ilminde hafız mertebesine ulaştı.

Daha sonra Bağdat'a yerleşip ölünceye kadar orada hadis öğretimi ile meşgul oldu.

Talebeleri arasında, başta Buhârî olmak üzere, diğer Kütüb-i Süte müel­liflerinin yanı sıra Muhammed b. İshak es-Sâgânî, İbn Huzeyme ve kendi torunu Ebû'l-Kâsım Abdullah el-Begavî de bulunmaktadır.

Buhârî ondan bir râvi aracılığı ile aldığı hadislere Şahih'inde, doğrudan aldıklarına da diğer eserle­rinde yer vermiştir.

Hadis münekkitleri tarafından sadûk, sika ve hüccet kabul edilmiştir.

İlmî seviyesi bakımından çağdaşı Ah­med b. Hanbel'e yakın olduğu kabul edilen İbn Meni Kur'ân-ı Kerîm'i kırk yıl boyunca üç günde bir hatmettiği ri­vayet edilir.

Bütün kazancını ilim uğ­runda harcamıştır.

Seksen dört yaşla­rında vefat ettiği zaman, kitapları dı­şında, satılan eşyası ancak yirmi dört dirhem tutmuştur.

Kaynaklarda sözü edilen Müsned 'inin günümüze gelip gelmediği bilinmemektedir.

open