Hit (2281) Y-2570

Ağa Büzürg et Tahrani

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tahran D.Tarihi :
Ö.Yeri : Necef Ö.Tarihi :
Görevi : Allame Uzm.Alanı : Biyografi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-09-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Âgâ Büzürg-i Tahrânî

Şiî müellifler hakkında yazdığı eserlerle tanınan İranlı âlim.

Muhammed Muhsin b. Alî b. Muhammed Rızâ Âgâ Büzürg-i Tahrânî

Tahran'da Muhsin! diye tanınan ve ti­caretle uğraşan Şiî bir ailenin çocuğu­dur.

Kendisi Münzevî lakabı ile de anılır.

İlk tahsilini Tahran'da yaptı.

1886 yılın­da babasının düzenlediği bir merasim­de kendisine dinî kıyafet giydirilerek Şeyh Âgâ Büzürg lakabı verildi.

1897'de Necef e yerleşti.

İran, Suriye, Mısır ve Hicaz'a yaptığı birkaç kısa seyahat dı­şında hayatını Irak'ta Şiîler'in mukad­des saydıkları şehirlerde geçirdi.

Necefte zamanın büyük Şîa âlimlerinden hat, tecvid, edebiyat, mantık, fıkıh, usül-i fıkıh ve matematik dersleri aidi; özellikle ei-Ki/dye'nin müellifi Ahund Molla Muhammed Kâzım-ı Horasâniden (ö. 1911) istifade etti.

Onun ölümü üzerine Sâmerrâ'ya giderek Mirza Mu­hammed Takl-i Şîrâzî’nin ders halkası­na girdi.

ez-Zerî'a adlı büyük eserini burada yazmaya başladı.

Sâmerrâ Medresesi'nde hocalık yaptı.

Hocalarından rivayette bulunma ve talebelerine ica­zet verme hususunda, çağdaş âlimlerle kıyas edilemeyecek kadar gayretli bir muhaddis idi.

1937'de Necef e döndü ve orada öldü.

Eserleri:

 • Ez-Zerî'a İlâ Tesanifi'ş Şîa'
 • Ta­bakat A'lâmi'ş Şî'a
 • Musaffe'l-Makâl Fi Musannefi ilmi'r-Ricâl
 • Hediyyetü'r-Razî İle'1-İmâmi'l-Müceddid Eş-Şîrâzî
 • Musaffa'l Makal fi Musannifi İlmir Rical
 • el Meşiha
 • Tavzihu'r-Reşâd Fî Târihi Hasri'l-İctihâd
 • el İctihad fi Mezhebi'ş Şia
 • tefnidu kavli'l Avam Bi Kıdemil Kelam
 • En-Nakdü'1-Latîf Fi Nefyi't-Tahrîf ani'l- Kur' Âni'ş-Şerif
 • Zeylü Keşfi'z-Zunûn. Keşfü'z-Zunûn'a Dair Notlar
 • Diyaul Mefazat fi Turuki Meşayihil İcazat
 • İcazat er Rivaye vel virase fil kurunil ahira es selase
 • Tariful Enam fi tercemetil medeniyyeti ves selam