Hit (1161) Y-1972

Abdüllatif Gazzizade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi : 1776
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 1832
Görevi : Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdüllatif Gazzizade
Tam adı Şeyh Abdüllatîf b. Mehmed Es'ad.
Halveti, Kadiri, Nakşibendî ve Celvetî şeyhlerinden.
Büyük dedesi Ahmed Gazzî Filistin-Gazze'den gelerek Bursaya yerleşmiş olup, Niyâzî-i Mısrî'nin halifesi ve Bursa Gazzî Dergâhının kurucusudur.
Zahirî ilimlerle bâtınî ilimleri iç içe tahsil edebileceği bir ortamda yetişti. Halveti eğitimini dedesi Mustafa Nesîb Efendi'den, Celvetî-Kâdirî icazetini Üftadezâde Mustafa Efendi'den teberrüken, Nakşibendî eğitimini Seyyid Mehmed Emin-i Kerkükî'den aldı.
Ayrıca Enarlı Şeyhi Bedreddin Efendi'den de Halveti-Nakşî icazeti aldı.
Bursa'da büyük dedesi Ahmed-i Gazzî'nin kurduğu Gazzî Dergâhının kırk beş yıl boyunca şeyhliğini üstlendi.
Medrese ilimleriyle tekke kültürünü birleştiren bir süfi oldu.
Bursa'da reîsü'l meşâyihlik görevinde bulundu, ömrünün büyük bir kısmını dergâhında inziva hâlinde ilim tahsili ve eser yazmakla geçirdi.
İsmail Hakkı Bursevî'den sonra Bursa'nın en çok esere sahip mutasavvıfı olup altmış civarında eseri vardır,
Ölünce cenazesi Gazzî Dergâhındaki nazireye defnedildi.


ESERLERİ:

 • Mergûbü's-Sâlıkîn (yay. haz. Şa-ban Karaköse, 2004),
 • Temhidü'l-Makâmât,
 • Rûhül-Kuds,
 • Rîsâletü'z-Zine fi Meslekil-Aliyye,
 • Andelîbü'l-Uşşak fi's-Semâ,
 • Risâletûl-ibârât ve't-Ta'bîr
 • Risâletûl-Cihâd,
 • Kerâmâtü'l-Evliyâ,
 • Reddü'z-Zenâdika,
 • İrşâdü Ehli's-Sûlûk,
 • Mecmûatül-Fevâid,
 • Me-câlis,
 • Tefsîrûl-Fatiha
 • Fûtühât-ı Kenz-i Kur'ân,
 • Menakıbi'l Evliyâ,
 • Vakâ-yii Baba Paşa,
 • Tercümetü'z-Zâhire,
 • Dürretül-Beyzû fi Beyânı Mevlidi'l Mustafa,
 • İhtisâr-ı Furuk-ı Hakk,
 • Per-tev-i Envâr,
 • Hâşiye-i Dûrer,
 • Nâsih ve Mensûh,
 • Vâkıât,
 • Âdâb-ı Biat-ı Nisvân,
 • Ravzatü'l Müflihun,
 • Hülâsatü'l Ve feyât,
 • Nakşbend Yolunun Esasları (2004).
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort