Hit (988) Y-1590

Sami (Uşşâkî)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Manisa D.Tarihi : 1879
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1934
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Sami (Uşşâkî)
İlköğrenimini Manisa'da gördü.
İstanbul'a giderek Fatih müderrislerinden Hüseyin Efendi'nin derslerine devam etti ve icazet (yeterlilik, diploma) aldı.
Daha sonra Çanakkale'ye giderek Uşşaki şeyhi Ahmed Şücâeddîn'e bağlandı.
Bu kişi tarafından kendisine Niyazi mahlası verildi.
Daha sonra Kasımpaşa Yahya Kethüda dergâhı şeyhi oldu.

ESERLERİ:

ŞİİR:

 • Divân-ı Şeyh Sâmî.

TASAVVUF:

 • Hediyyetül-Âşıkîn,
 • Evrâdü 'l-Mukarribîn,
 • Sülûkü'1-Halvetiyye ve'n-Nakşiyye,
 • Müntehabât-ı Sâmiyye,
 • Mevlüd-i Müctebâ,
 • Mi'yârü'l-Evliyâ,
 • Mebnâ-yı İslâm,
 • Esrârü't-Tâli-bîn,
 • Tuhfetü'l-Uşşâkiye Zeyli,
 • Mir'ât-ı Eyyam.

BASILMAMIŞ ESERLERİ:

 • Hülâ-satü'r-Rızâ,
 • Sûre-i İhlâs Tefsiri,
 • Ed-Dürretül-Meknûniyye,
 • Mevhibetü'l-Müteâliye,
 • Tevcîhâtül-Âyât,
 • Kenzü'l-Ârifin,
 • Sırr-ı Esrârü't-Tevhîd,
 • Vâridât-ı Sâmiyye fi Sırrı'l-Elf,
 • Memleket-i Rabbâniye Tercümesi (İbn Arabi'den),
 • Esrârü't-Tâlibîn Tercümesi (Yahyâ-yı Şirvânî'den),
 • Mir'ât-ı Marifet,
 • Usûl-i Tefsir Risalesi,
 • Fıkh-ı Kübrâ,
 • Rabıta,
 • Sırr-ı İhrâk,
 • Şuûn-ı Ezel.