Hit (1077) Y-1221

Mustafa Öztürk (Kilis)

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : mozturk@firat.edu.tr
D.Yeri : Kilis D.Tarihi : 1953
Görevi : Dekan,Memur,Öğretim Üyesi,Yazar Uzm.Alanı : Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Öztürk

1953 yılında Kilis'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü (1977) mezunu.
Yüksek lisansını (1979) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1985) tamamladı.

İçişleri Bakanlığında memur (1977-79),
Kültür Bakanlığında müze asistanı (1979-85) olarak çalıştı.
Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünde 1992'de doçent, 1998'de profesör oldu.
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeliği (1993-96), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı (2004-), Tarih Bölümü Başkanlığı (1993-2004), Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1993-),
Orta Doğu Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2001-) görevlerinde bulundu.
2004'te Fırat Üniversitesinde Senato üyesi ve Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi oldu.
Makaleleri Askerî Tarih Bülteni, Belleten, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Belgeler, OTAM, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, Türk Yurdu, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları dergi ve kitaplarında yayımlandı.
Türkler Ansiklopedisi için madde yazdı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları, Atatürk Yolu, Askerî Tarih Araştırmaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler dergileri hakemliği, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi editörlüğü ve hakemliğini yürüttü.

Genelkurmay ATAŞE Türk Askerî Tarih Komisyonu üyesidir.

Eserleri:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar:

"Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun İkmal ve İaşe Durumu", Genelkurmay ATASE-Askeri Tarih Bülteni, S. 22, Ankara, 1991, 151-162, 1987

"Rifat Özdemir, XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Ankara", Belleten, LII/203, 717-721, 1988

"XIX. Yüzyılda Harput'ta Fiyatlar", Belleten, LII/207-208,Ankara, 729-828,Ankara, 1989

"XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Antakya'da Fiyatlar", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, I/2, 249-265,Elazığ, 1989

XVIII.Yüzyılda Antakya ve Civarında Eşkıyalık Olayları", Belleten, LIV/211, 87-100, Ankara, 1991

"Osmanlı Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili", Belleten, LV/212, 87-100, Ankara, 1991

"Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı", Belleten (Prof.Dr.Halil Sahillioğlu'nun Arapça makalesinin çevirisi), LIV/211, 1233-1257, Ankara, 1991

"Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Antakya", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2, 327-333, 1996

(İbrahim Yılmazçelik’le beraber) "Arifi Paşa Seyahatnamesi-Diyarbekir Seyahati", Belgeler, S.22, 91-143, 1998

"1616 Tarihli Halep Avârız-Hâne Defteri", OTAM, S.8, 249-293, 1999

"TBMM'nin 1924 Yılı Yılbaşı Hatırası Misâk-ı Millî Haritası", Genelkurmay ATASE-Askeri Tarih Bülteni, S.48, 17-32, 2000

"Şerafettin Turan; İsmet İnönü Yaşamı Dönemi ve Kişiliği", Belleten, S. 246, 607-612, 2003

"1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Belgeleri:Abdi Paşa'nın Muhakemesi", Belgeler, S. 27, 1-85, 2003

"Osmanlı Belgelerinde Nevruz", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 154, 137-143, Şubat,2005

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

"Türk-Fransız Ticaretinde 1816 Tarihli Gümrük Tarife Defteri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, I, 182-187, 1986

“Osmanlı Döneminde Iskat-ı Ceninin Yeri ve Hükmü", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, I/1, 199-208, 1987

"Osmanlı Ekonomisinde Fiyatları Etkileyen Unsurlar", Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, 221-239, 1996

"Doğu Anadolu Meselesinin Tarihi Boyutları Üzerine Bazı Görüşler", Türk Yurdu, S. 55, 8-13, 1992

"Orta Doğu (Kavram, Jeopolitik ve Sosyo-ekonomik Durum", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, I/1, 253-265, 2003

"Ulusal ve Ulusarası Miras Olarak Eski Şam'ın Korunması ve Suriye İzlenimleri", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, I, S. 2, 179-185, Temmuz,2003

“İzziye Kazasının Kuruluşu ve Milli Mücadeledeki Yeri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 37 (Prof.Dr.Yücel Özkaya'ya Armağan), 29-45, Mayıs,2005

"Tarihin Kanunları Var Mıdır?" Tarih Bilinci, S. 2 (Editör: Prof.Dr. Cahit Baltacı), İstanbul, 2007, s. 11-14

"1675-1676 (h.1086) Tarihli Şam Avârız Hane Defteri", Fırat Üniveristesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi II/1 (Temmuz 2004), Elazığ, 2004, s. 75-93

"Tarih Üzerine Bir Değerlendirme", Tarih Bilinci 3, (Ocak-Şubat-Mart 2008), (Editör: Prof.DR. Cahit Baltacı), İstanbul, 2008, s. 1-13

“1979 İran Devriminin Bölge ve Dünya Dengeleri Üzerindeki Tesirleri” Fırat Üniveristesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Orta Doğu Araşırmaları Dergisi III/1 (Ocak 2005), Elazığ, 2005, s. 1-17

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar:

"XVIII.Yüzyılın Sonlarında Orta Anadolu'da Fiyatlar", X.Türk Tarih Kongresi, 1821-1850, Ankara, 1993

"Bursa'da Hububat Fiyatları (1775-1840)", XI.Türk Tarih Kongresi, 1715-1736, Ankara, 1994

"Güneydoğu Anadolu'da Fiyatlar", V.Milletlerarası Türkiye'nin Sosyal ve İktisadi Tarihi Kongresi, 99-121, İstanbul, 1990

"Trabzon'da Fiyatlar, 1771-1791", İkinci Tarih Boyunca Uluslararası Karadeniz Kongresi Bildirileri, 131-139, Samsun, 1990

"Tarikatların Türk Sosyal Hayatına Tesirleri Üzerine Bazı Gözlemler", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, 341-344, Kayseri, 1993

“1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut", XII.Türk Tarih Kongresi, 849-859, Ankara, 2000

"Osmanlı Para Politikası", XIII.Türk Tarih Kongresi, 1593-1604, Ankara, 2002

"1675-1676 (h.1086) Tarihli Şam Avârız-Hâne Defteri", Ulusal ve Uluslararası Miras Olarak Eski Şam'ın Korunması Sempozyumu, 16 s., Şam/Suriye, 2003

"1675-1676 (h.1086) Tarihli Şam Avârız-Hâne Defteri", Ulusal ve Uluslararası Miras Olarak Eski Şam'ın Korunması Sempozyumu, 16 s., Şam/Suriye, 2003

Avrupa Vesayetinin Türkiye'nin Güvenliği Açısından Arzettiği Tehlikeler, I.Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, 223-230, Elazığ, 2000

Erzurum'da Hey'et-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya Açık Mektup", 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kuruluştan Günümüze Erzurum Uluslararası Sempozyumu, 657-664, Erzurum, 2003

AB'ye Giriş Sürecinde Sivas Kongresi'nin Anlam ve Önemi", Sivas Kongresi II. Uluslararası Sempozyumu, 12 s., Sivas, 2003

"İslam Fetihleri Döneminde Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun Genel Durumu, M.Ö.300'den İslam Fetihlerine Kadar Bilad-ı Şam Sempozyumu, 12, Halep/Suriye, Kasım,2004

Osmanlı Mîrî Rejiminin Suriye'de Uygulanması ve Sonuçları, Komşuluk İlişkileri ve Bilad-ı Şam (Suriye-Ürdün-Filistin-Lübnan) ile Türkiye (Anadolu) Arasındaki Müşterek Medeniyetin Kaynakları Sempozyumu, 10, Şam/Suriye, Nisan,2005

"Bölgesel Bir Örgütlenme Modeli: Güneybatı Asya Birliği", Uluslararası Kuzeydoğu Akdeniz Sempozyumu, 15, Gazi Üniversitesi/ANKARA, Mayıs,2005

Büyük Orta Doğu Projesinde Türkiye ve Suriye, Fırat Üniversitesi ile Şam Üniversitesi Arasında Yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı, 12, Şam Üniversitesi/Suriye, Şubat,2005

"Osmanlılar Döneminde Sivas", Atatürk Araştırma Merkezi-Sivas Valiliği, Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu, (2-3 Eylül 2005, Sivas), Ankara, 2006, s. 1-9

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:

Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye Ordusundan Emeklilik ve İhrac", Genelkurmay ATASE-Birinci Askeri Tarih Semineri, 11-24, Ankara, 1983

"Tokat'ta Fiyatlar, 1772-1832", Türk Kültüründe ve Tarihinde Tokat Semyozyumu, 237-242, Tokat, 1988

"Harput ve Yöresi Vakfiyeleri", Fırat Üniversitesi Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, 237-242, Elazığ, Elazığ, 1988

"I.Dünya Savaşı Yıllarında Askerîlerin İktasadî Durumu", Genelkurmay ATASE-Dördüncü Askeri Tarih Semineri, 403-424, Ankara, 1991

"Harput Şer'iyye Sicilleri", Fırat Üniversitesi Tarih İçinde Harput Sempozyumu, 73-88, Elazığ, 1992

Arşiv Vesikalarına Göre Harput ve Civarındaki Mimarî Eserler, Fırat Üniversitesi Sanat Tarihi Sempozyumu, 87-94, Elazığ, 1992

"Antakya ve Çevresinde Aşiretlerin İskânı", I.Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, 3-7, Antakya, 1992

"Trabzon'da Fiyatlar, 1750-1770", Ondokuzmayıs Üniversitesi I.Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, 425-434, Trabzon, 1986

"Osmanlı Mîrî Rejimi ile Misâk-ı Millî'nin Münasebeti", Genelkurmay ATASE-Beşinci Askeri Tarih Semineri, 186-192, İstanbul, 1996

“Türk Dünyası Bakımından Anadolu'nun Önemi", Erciyes Üniversitesi-Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, 495-497, Kayseri, 1996

Kayseri'de Fiyatlar, 1785-1840", I.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, 279-290, Kayseri, 1997

"Bir Savunma Stratejisi Teklifi: Sınır Ötesi Tahkim", Fırat Üniversitesi-Cumhuriyetin 75. Yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Huzur Güvenlik Sempozyumu, 355-370, Elazığ, 1999

Kafkasya'nın Tarihi Coğrafyası ve Stratejik Önemi, Genelkurmay ATASE- Sekizinci Askeri Tarih Semineri I, Ankara, 2003, 1-20, İstanbul, Ekim,2001

"Osmanlı Devletinden Günümüze Balkanlar", Genelkurmay ATASE- Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri, 18 s., İstanbul, 2003

Türkiye'nin Güvenliğinin Bölge ve Dünya Barışı Bakımından Önemi, Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu (tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler), 607-610, Elazığ, Ekim,2002

16. ve 17. Yüzyılın Başlarında Antakya, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 101-122, Antakya, Nisan,2004

ABD:Stratejik Ortak mı? Yeni Tehdit mi?, Fırat Üniversitesi IV. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler) Elazığ, 16-17 Ekim 2003, 585-592, Elazığ, Ekim,2004

"Selçuklu-Osmanlı Merkezî Otoritesinin İktisadî Kontrol Aracı Olarak Ahilik", II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, (Kırşehir 16 Ekim 2006), Kırşehir, 2006, s. 369-378

"Yeni Bir Bölgesel Örgütlenme Modeli: Güneybatı Asya Birliği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu (Kahramanmaraş, 12-13 Kasım 2007), (Editörler:A.Hamdi Aydın-Seyhan Taş-Saniye Adıgüzel), Kahramanmaraş, 2008, s. 147-165

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

Tarih Felsefesi, Elazığ, 1999

Tarih Felsefesi, Elazığ, 1999

"Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi", Türkler 10,Yeni Türkiye Yay. s. 802-822, Ankara, 2002

1938 Suriye Olayları ve Halil İbrahim Efendi'nin Faaliyetleri (Türkçe-Arapça bülten), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995

16.Yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, F.Ü.Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Tarih Şubesi Yay.No:7 ELAZIĞ, Ağustos,2004

Abdülgani Bulduk, El-Cezire'nin Muhtasar Tarihi, Elazığ, Aralık,2004

Mısır Salnamesi 1871, Yayına hazırlayan: Mustafa ÖZTÜRK-Sevda ÖZKAYA ÖZER, Elazığ, 2007

"Genel Hatlarıyla 19. Yüzyılın İkinci yarısında Suriye", Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Prof.Dr. Halil Narman Armağanı, Elazığ, 2005, s. 18-44

"Dört Halife Döneminde Bilâd-ı Şam'da İslamlaşma ve Kültürel Değişim", Sakarya Üniversitesi Omeljan Pritsak Armağanı, (Editörler: Prof.Dr. Mehmet Alpargu-Doç.Dr. Yücel Öztürk), Sakarya, 2007, s. 403-418

"Batılı Devletlerin Osmanlı Üzerindeki Politikaları ve Bunun Osmanlı Dış Politikasına Etkisi (19.Yüzyıl)", Türk Dış Politikası-Osmanlı Dönemi, c. 2, (Editör: Dr. Mustafa Bıyıklı), Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, s. 347-381

Yönettiği Tezler:

Mehmet Karagöz, H.1127-1133 Tarihli Malatya Şer'iyye Sicili, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler, Elazığ, 1989

Enver Çakar, 125 Numaralı Halep İcmal Defteri (Metin-Değerlendirme), Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1993

Mesut Şentürk, Urartular Döneminde Elazığ, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Elazığ, 1994

Yetkin Er, 19.Yüzyılda Filistin'in İdari Yapısı, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1996

Peruhan Bayri, 19.Yüzyılda Dahiliye Nezareti(Kuruluş ve Gelişmesi), Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1997

Meftune Güler, Tanzimat Sonrası Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1999

Eyüp Birkan, Tanzimat Sonrası İdari Alanda Yapılan Değişikler, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Elazığ, 2001

Mustan Nazıroğlu, 194 Namaralı Mardin Şer'iyye Sicili, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 2001

Gıyasettin Aktaş, 19. Yüzyılda Orta Doğu'da İngiliz-Fransız Rekabeti, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 2001

Nazan Demir, Yakınçağda Osmanlı Ticaret Politikası, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 2002

Yücem Öztürk, 527 Numaralı Gürcistan İcmal Defteri (Metin-Değerlendirme), Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1993

İbrahim Yılmazçelik, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Sancağı (1790-1840), Doktora, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Elazığ, 1992

Orhan Kılıç, Van Sancağı (1548-1648), Doktora, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1994

Enver Çakar, XVI:Yüzyılda Halep Sancağı, Doktora, Fırat Ünivresitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1998

Hilmi Bayraktar, 19. Yüzyılda Halep'in İktisadi Vaziyeti, Doktora, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1999

Yücel Öztürk, Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600), Doktora, Fırat Ünivresitesi Sosyal Bilimler,Elazığ, 1999

Işıl Işık Bostancı; 19. Yüzyılda Filistin (İdari ve Sosyo-Ekonomik Vaziyet), Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006

Sevda Özkaya Özer, 19. Yüzyılda Mısır (1839-1882), Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2007

Projeler:

Fırat Üniversitesi, FÜBAP 854 Numaralı “Orta Doğu Hakkında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” Projesi, 2003-2004

Diğer:

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Editörlüğü

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Hakemliği

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi Hakemliği

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Hakemliği

Genelkurmay ATASE- Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği ve Hakemliği

ÜYESİ BULUNDUĞU KURULUŞLAR Genelkurmay ATASE Türk Askeri Tarih Komisyonu Üyeliği,1995-25.10.2003

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR İçişleri Bakanlığı (Memur) : 1977-1979 Kültür Bakanlığı (Müze Asistanı) : 1979-1985