Hit (8426) Ş-7

Ankara

Diğer Adları : Anker, Anküra, Ancyra, Ankagra, Aghuridha ve Anguri, Engürü, Angora, Angara, Ankyra, Ankerium, İmari Ülke : Türkiye
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-12-26 Güncelleyen : /2014-01-06

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, nüfus bakımından İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehridir. M.Ö. 333'de Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Persler'den alınana kadar; tarihi boyunca Frigyalılar, Lidyalılar, Persler ve Hititler'in egemenliğine girmiştir. O yıllarda Anadolu’ya gelen savaşçı bir kavim olan Galatlar eski Ankara Kalesi’ni yapmışlardır. Daha sonra bölgede siyasal birliği kuran Romalılar M.Ö. 189 yılında Galatlar'ı yenerek Ankara’yı ele geçirmişlerdir.

M.S. 3. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu’ndan ortaya çıkan sosyal ve ekonomik çöküntüyle paralel olarak kent o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirmiş; çevresi surlarla çevrilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul’a taşınınca, Ankara’dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi daha da artmıştır. M.S. 10. yüzyıla kadar Ankara diğer Bizans Kentleri gibi para ekonomisinin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazanmıştır. Bu dönemde, kent planının temel öğeleri; kent düşman saldırılarına karşı koruyan kalın surlar, pazar yeri işlevini gören agora ve kilisedir.

Ankara’nın Selçuklular'ın eline geçmesi, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1073 yılına rastlar. 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu sultanlarının da çabasıyla transit ticaret bir gelişme gösteren Ankara 1304’de görevli özerklik verilerek Osmanlı Devleti'ne bağlandı. I. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlanan kentte, 1402 yılında Timur ve Osmanlı Yıldırım Bayezid arasındaki Ankara Savaşı yapıldı. Savaşta kent ve çevresinin büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeniden kuran II. Murat zamanında yeniden onarılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti savaştan yenilgiyle ayrılınca; Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan en büyük adımı Ankara'da atmış, ilk ulusal meclis burada açılmış, Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yönetilmiştir. Savaş sonucunda Türk Milleti bağımsızlığını tekrar kazanmış, 13 Ekim 1923'te Ankara yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.

Ankara, doğuda Kırıkkale ve Kırşehir, batıda Eskişehir, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, güneyde Konya, güneydoğusunda Aksaray illeri ile komşudur.

Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgedir. Bu bölgede orman alanları ve bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür. Akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve kavak ağaçları bozkır içerisinde yer alır. Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen münferit dağlar ile kuzeydeki dağlık sahada ise yağışlardaki artış yüzünden orman örtüsü oluşur.

Ankara adının nereden geldiği ile ilgili iki yazılı kaynak ve birtakım efsaneler vardır. Bizanslı tarihçi Pausanias'a göre, Frigya'nın ünlü kralı Gordios'un oğlu Midas'a bir gece rüyasında ilahi bir ses bir gemi çapası aramasını ve bulduğunda da bir kent kurmasını emreder. Bu çapa Ankara Kalesi'nin olduğu tepelerde bulunur. Bunun üzerine Midas buraya gemi çapası anlamına gelen "Anker" adını vererek kenti kurar. Bizanslı Stephanos Byzantios'ın coğrafya sözlüğünde, Mısırlı rahip ve bilgin Apollonius'un verdiği bilgiye göre, Galatlar bölgeye gelir gelmez Pontus Kralı Mitridates Ariyabarzanes ile birlikte Mısırlılar ile savaşıp onları denize kadar sürmüşlerdir. Kazanılan zafere karşılık Galatlara kent kurmak için yer verildiği ve kurulan kente zaferin sembolü olarak gemi çapası anlamına gelen Yunanca Anküra, Lâtince Ancyra (Ankira) adı verilmiştir. Görüldüğü gibi Ankara'yı Avrupalı iki kavmin kurduğu söylenmektedir. Roma devrinde Ankara ve çevresinde basılan para ve madalyonların üzerinde gemi çapası resimlerinin olması yukarıdaki kaynakları doğrular niteliktedir. Bir efsaneye göre, Nuh'un gemisinin çapası büyük tufanda buraya düşer ve daha sonraları da bulunan çapanın yerine Ankara'nın kurulduğu söylenir. Bizans kaynaklarında kentin adı Ankagra'dır. Batılı kaynaklarda ise Aghuridha ve Anguri (Yunanca koruk ve hıyar) olarak geçer. Kentin Selçuklulardan sonraki adı olan Engürü'nün ise, kentin çevresinde yetişen üzümlerden dolayı Farsça üzüm anlamındaki engür'den geldiği belirtilir. 12. yüzyılda Türkmenlerin gelmesiyle batılı kaynaklarda Angora diye bilinir. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde Ankara olarak geçerse de yerli halk Angara derdi. Günümüzde bu isim değişiklikleri Ankara ile son bulmuştur. Ankara'nın tarihte aldığı diğer isimler ise, Ankyra, Ancyre, Ankerium, Ankura, Ankariya, Ang(k)ur, Ancora, Arikas, Engura, Engüriye, Angorah gibi olup ses düzeni olarak birbirlerine oldukça yakın isimlerdir, islam tarihçileri ise îmariye, tmadiye, Amudiye ve Beldeti Selasil olarak bahsetmişlerdir. Son bir not olarak da, Hitit çivi yazılı kaynaklarında geçen Ankuva'nın yanlışlıkla bir dönem Ankara olabileceği ileri sürülmüştür.

Müzeler

Ankara şehir merkezi sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca işletilen 42 müze bulunmaktadır.

Arkeolojik Alanlar

Roma Hamamı: Ulus meydanından Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus'tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alır, III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla (212-217) tarafından Sağlık Tanrısı Asklepion adına yapılmıştır.

Kale: Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Hititlere uzanan tarihi boyunca birçok kez tamirden geçirildiği tahmin edilmektedir. Romalılar, Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından bir onarımdan geçirilmiştir.

Augustus Tapınağı: Ankara Ulus'ta Hacı Bayram Camii bitişiğindedir. M.Ö. II. yüzyılda Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galatya hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.

Jülian Sütunu: Ulus bölgesinde bulunur. Sütün 362 yılında Roma İmparatoru Julianın Ankaraya ziyareti onuruna karşılık dikilmiştir.

Akköprü: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık mahallesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi bir köprüdür.

Roma Tiyatrosu: Ulus Meyda'nından Ankara Kalesine çıkan Hisar Parkı Caddesi üzerindedir. Roma döneminde M.S. 1. yüzyıl'ın ikinci yarısı ile M.S. 2. yüzyılın başına tarihlendirilmiştir.

Yapılar

İbadethaneler:

Kocatepe Camii: Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan cami.

Hacı Bayram Câmii: Ankara'nın Ulus semtinde bulunan tarihi camii. Augustus (Ogüst) Tapınağı'nın bitişiğindedir.

Karacabey Camii: 15. yüzyılda Karacabey tarafından yaptırılmıştır. Bugün Hacettepe Kampusü içinde kalmıştır.

Arslanhane Camii: 1289 - 1290 yılları arasında Ahi Şerafeddin tarafından yaptırılmıştır. Samanpazarı semtindedir.

Sultan Alaeddin Cami: 1211-1236 yılları arasında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bugün eski Ankara denilen Kaleiçi’nde yaptırılmış Ankara’nın ilk camisi.

Ahi Elvan Camii: 1382 yılında Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Koyunpazarı semtinde bulunmaktadır.

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii: 1566 yılında Anadolu Beylerbeyliği yapmış Cenabı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ulucanlar caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Zincirli Camii: 1687 yılında Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin tarafından 1687 yılında yapılmıştır. Anafartalar Caddesindedir

Ağaçayak Camii: 1705 yılında yapılmıştır. Ulucanlar caddesindedir.

Leblebicioğlu Camii: 1711 yılında yapılmıştır. Denizciler cadddesindedir.

Eskicioğlu Camii: Ne zaman yapıldığı ve kim tarafından yaptırıldığı belli değildir. Eskicioğlu mahallesinde yer almaktadır.

Hacettepe Camii: Hacettepe Mahallesi, Sarı Kadın caddesindedir. Kapısının üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Hacı Hidayet Camii: Basın Evleri Basın Caddesi'ndedir.

Maltepe Camii

Hacı İlyas Camii

Hacı Musa Camii

Kurşunlu Camii

Azize Teresa Latin Katolik Kilisesi

Samanpazarı Musevi Cemaati Sinagogu

Türbeler

Karyağdı Türbesi: 1577 - 1578 yıllarında Karyağdı Hatun adına inşa edilmiştir. İtfaiye Meydanında bulunmaktadır.

Kesikbaş Türbesi

Yörük Dede Türbesi

Hüseyin Gazi Türbesi

Hacı Bayram Türbesi

Karacabey Türbesi

Arslanhane Türbesi

Cenab-ı Ahmet Paşa Türbesi

Hazireler

Taceddin Camii Haziresi: Taceddin Camisinin avlusunda yer almaktadır.

Cenabı Ahmed Paşa Haziresi: Cenabı Ahmed Paşa Camisinin doğu tarfındaki avlusunda yer alır.

Yalçınkaya Mahallesi'nde bulunmaktadır

Hanlar

Çengel Han: Ankara’da 1522-1523 tarihlerinde Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilmiş tarihi bir handır. Atpazarı mahallesi Kaleönü Depo sokakda bulunmaktadır. Şu anda binada Rahmi Koç Müzesi bulunmaktadır.

Taşhan: 1880'li yılların sonuna doğru Ankara'nın Ulus Meydanı'nda inşa edilmiş olan ve yıkıldıktan sonra yerine Sümerbank binasının yapıldığı bir binadır.

Suluhan: 1685 yılında Şeyhülislam Cevvarzade Mehmet Emin Bey tarafından yaptırılmıştır. Posta caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Safran Han: 1512 yılında Hacı İbrahim Bin Hacı tarafından yaptırılmıştır. Atpazarı, Salman sokakta bulunmaktadır

Kurşunlu Han: Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şu anda binada Anadolu Medeniyetleri Müzesi yer almaktadır.

Çukur Han

Hamamlar ve Çeşmeler

Eyne Bey Hamamı: Ankara Gazi Lisesi ile Denizciler Caddesi arasındadır. Sultan I. Murat'ın subaşılarından Eyne Bey tarafından 14. yüzyıllın sonu veya 15. yüzyıl başında yaptırılmıştır.

Karacabey Hamamı: Talat Paşa Bulvarı üzerindedir. 1440 yılında Karaca Bey tarafından yaptırılmıştır.

Şengül Hamamı Anafartalar Caddesi üzerindedir. Kitabesi olmadığından yapım tarihi kesinleşmemiştir. İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hanifi Rum Çeşmesi: Kitabesine göre 1804 yılında yapılmıştır. Hacettepe Merkez Öğrenci yurdu arkası Zülüflü sokakta bulunmaktadır.

Gicik Çeşmesi: 1901 yılında yapılmıştır. Ulucanlar Cadddesi Gicik Mescidi'nin önünde yer alır.

Molla Büyük Çeşmesi: Kayabaşı Mahallesi Yasa Sokakta yer alır. Molla Büyük Mescidinin kuzeyindedir. Kitabesine göre 1804 yılında Sahire Hanım tarafından yaptırılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Yapılar

Anıtkabir: Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Atatürk Orman Çiftliği: Atatürk'ün 1925 yılında, Ankara'da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur.

Ankara Garı: 1937'de açılan Türkiye Cumhuriyeti Başkent'inin erken yıllarına ait en görkemli yapıtlardan birisidir.Günümüzde hâlen TCDD'nin Ankara ana istasyonu olarak kullanılmaktadır.

Sümerbank Genel Müdürlük Binası: 1937 - 1938 yılları arasında Alman Mimar Martin Elsaesser tarafından yapılmıştır.

Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası: Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından 1931-1933 yılları arasında Emlak Bankası olarak yapılan bina , Atatürk'ün istemiyle Merkez Bankası'na dönüştürüldü. Bina 1952 yılına kadar Anadolu Kulübü olarak da faaliyet gösterdi.

TEKEL Başmüdürlük Binası: İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1928 yılında yapılmıştır

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası: İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1926 - 1929 yılında yapılmıştır. Ankara'nın ilk resmi binasıdır.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası: 1937 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından planı çizilen ve yapılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eğitim ve öğretim binasıdır.

Ankara Opera Sahnesi: Bina ilk orijinalinde Türk mimar Şevki Balmumcu tarafından bir sergi merkezi olarak dizayn edildi. 1933 yılında açılan uluslararası yarışmada bu proje birinci seçilmişti. Yapı daha sonra Alman mimar Paul Bonatz tarafından bir opera sahnesine dönüştürüldü. Bu şekilde hizmet vermeye 2 Nisan 1948' de başladı.

Meydanlar

Hergele Meydanı: Ankara Ulus'ta bugünkü İtfaiye Meydanı'nın eski adı bit pazarı ya da ikinci el eşya pazarı olarak da bilinen Hergele Meydanı adını 19. asırda şehre dışardan gelenlerin ve şehir esnafının bir araya gelmesinden dolayı her gelen uğradığı yer anlamında Hergelen Meydanı adını almıştır.

Kızılay Meydanı: Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezidir. İsmini Kızılay kurumundan almıştır.

Opera Meydanı: Meydan adını Opera binasından almaktadır.

Tandoğan Meydanı: Şehrin eski valisi 1946 yılında intihar ederek ölen Nevzat Tandoğan'ın adının verildiği semtin tam ortasında bulunan meydan.

Şili Meydanı: Türkiye ile Şili arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılmıştır. Meydanda Şili'nin kurtarıcısı ve Şili Cumhuriyeti'nin kurucusu Bernardo O'Higgins'in anıtı bulunmaktadır.

Ulus Meydanı

Hükümet Meydanı

Parklar

Gençlik Parkı: Gençlik Parkı lunapark, kayıkla gezilebilecek geniş bir havuz ve yeşil alanlara ev sahipliği yapar

Kurtuluş Parkı: Buz pateni pisti de mevcuttur.

Altın Park: Yeşil alanlar dışında fuar alanı ve binaları da bulunur,

Göksu Parkı: Eryaman'da eski Susuz göleti üzerine kuruludur.

Soğuksu Millî Parkı: 1959 yılında Millî Park olarak tesis edilmiştir. Ankara'ya yakın olması hem avantaj hem dezavantaj teşkil etmektedir. Kızılcahamam ilçesi sınırları içersinde bulunmaktadır ve Ankara merkezine 80 kilometre uzaklıktadır.

Kore Parkı: Ankara'da Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılmış olan 1973 yılında açılan anıtın bulunduğu park.

Atatürk Orman Çiftliği: Geniş imkânlara sahip bir rekreasyon ve çiftlik alanıdır. İçeriğinde hayvanat bahçesi, küçük kültür çiftlikleri, seralar, restoranlar, bir mandıra ve bira fabrikası bulunur. Burası ailece piknik yapmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve aynı zamanda kaliteli yemekleri ve doğal güzelliği ile hoş bir mekandır. Çiftlikte ayrıca Atatürkün 1881 yılında Selanikde doğmuş olduğu evin bire bir kopyası da bulunur.

Harikalar Diyarı: Avrupa’nın şehir limitleri içindeki en geniş parkı.

Mamak Mavi Göl: Eski Bayındır barajının üzerine kurulu olan park Mamak tarafındadır.

Kuğulu Park: Çin tarafından hediye edilmiş olan kuğularla ünlü

1 . Ankara Üniversitesi
2 . Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
3 . Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara Üniv.)
4 . Eğitim Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.)
5 . Eczacılık Fakültesi (Ankara Üniv.)
6 . Fen Fakültesi (Ankara Üniv.)
7 . Hukuk Fakültesi (Ankara Üniv.)
8 . İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
9 . İletişim Fakültesi (Ankara Üniv.)
10 . Mühendislik Fakültesi (Ankara Üniv.)
11 . Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.)
12 . Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara Üniv.)
13 . Tıp Fakültesi (Ankara Üniv.)
14 . Veteriner Fakültesi (Ankara Üniv.)
15 . Ziraat Fakültesi (Ankara Üniv.)
16 . Adli Tıp Enstitüsü (Ankara Üniv.)
17 . Biyoteknoloji Enstitüsü (Ankara Üniv.)
18 . Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.)
19 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.)
20 . Hepatoloji Enstitüsü (Ankara Üniv.)
21 . Nükleer Bilimler Enstitüsü (Ankara Üniv.)
22 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.)
23 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ankara Üniv.)
24 . Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Ankara Üniv.)
25 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
26 . Ev Ekonomisi Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
27 . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
28 . Adalet Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
29 . Başkent Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
30 . Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
31 . Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
32 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
33 . Kalecik Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.)
34 . Devlet Konservatuvarı (Ankara Üniv.)
35 . Gazi Üniversitesi
36 . Diş Hekimliği Fakültesi (Gazi Üniv.)
37 . Eczacılık Fakültesi (Gazi Üniv.)
38 . Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.)
39 . Fen Edebiyat Fakültesi (Gazi Üniv.)
40 . Gazi Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.)
41 . Güzel Sanatlar Fakültesi (Gazi Üniv.)
42 . Hukuk Fakültesi (Gazi Üniv.)
43 . İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi (Gazi Üniv.)
44 . İletişim Fakültesi (Gazi Üniv.)
45 . Mesleki Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.)
46 . Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Gazi Üniv.)
47 . Teknik Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.)
48 . Tıp Fakültesi (Gazi Üniv.)
49 . Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.)
50 . Sağlık Bilimleri Fakültesi (Gazi Üniv.)
51 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.)
52 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazi Üniv.)
53 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.)
54 . Bilişim Enstitüsü (Gazi Üniv.)
55 . Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.)
56 . Kazaları Araştırma Ve Önleme Enstitüsü (Gazi Üniv.)
57 . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
58 . Hemşirelik Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
59 . Ankara Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
60 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
61 . Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
62 . Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
63 . Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
64 . Maliye Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
65 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
66 . Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
67 . Atatürk Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
68 . Ankara Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
69 . Gazi Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
70 . Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.)
71 . Hacettepe Üniversitesi
72 . Diş Hekimliği Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
73 . Eczacılık Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
74 . Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
75 . Eğitim Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
76 . Fen Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
77 . Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
78 . Hukuk Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
79 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
80 . İletişim Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
81 . Mühendislik Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
82 . Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
83 . Tıp Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
84 . Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
85 . Bilişim Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
86 . Çocuk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
87 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
88 . Güzel Sanatlar Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
89 . Halk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
90 . Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
91 . Nüfus Etütleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
92 . Nükleer Bilimler Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
93 . Onkoloji Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
94 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
95 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
96 . Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Hacettepe Üniv.)
97 . Mesleki Teknoloji Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
98 . Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
99 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
100 . Bala Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
101 . Hacettepe Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
102 . Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
103 . Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
104 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
105 . Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.)
106 . Ankara Devlet Konservatuvarı (Hacettepe Üniv.)
107 . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
108 . Mimarlık Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.)
109 . Fen Edebiyat Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.)
110 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.)
111 . Eğitim Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.)
112 . Mühendislik Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.)
113 . Uygulamalı Matematik Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.)
114 . Enformatik Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.)
115 . Deniz Bilimleri Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.)
116 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.)
117 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.)
118 . Meslek Yüksekokulu (Orta Doğu Teknik Üniv.)
119 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Orta Doğu Teknik Üniv.)
120 . Atılım Üniversitesi
121 . Mühendislik Fakültesi (Atılım Üniv.)
122 . İşletme Fakültesi (Atılım Üniv.)
123 . Fen Edebiyat Fakültesi (Atılım Üniv.)
124 . Hukuk Fakültesi (Atılım Üniv.)
125 . Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi (Atılım Üniv.)
126 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Atılım Üniv.)
127 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Atılım Üniv.)
128 . Başkent Üniversitesi
129 . Devlet Konservatuvarı (Başkent Üniv.)
130 . Diş Hekimliği Fakültesi (Başkent Üniv.)
131 . Eğitim Fakültesi (Başkent Üniv.)
132 . Fen Edebiyat Fakültesi (Başkent Üniv.)
133 . Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi (Başkent Üniv.)
134 . Hukuk Fakültesi (Başkent Üniv.)
135 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Başkent Üniv.)
136 . Ticari Bilimler Fakültesi (Başkent Üniv.)
137 . İletişim Fakültesi (Başkent Üniv.)
138 . Mühendislik Fakültesi (Başkent Üniv.)
139 . Sağlık Bilimleri Fakültesi (Başkent Üniv.)
140 . Tıp Fakültesi (Başkent Üniv.)
141 . Avrupa Birliği Ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Başkent Üniv.)
142 . Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.)
143 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.)
144 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.)
145 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Başkent Üniv.)
146 . Transplantasyon Ve Gen Bilimi Enstitüsü (Başkent Üniv.)
147 . Yanık Yangın Ve Doğal Afetler Enstitüsü (Başkent Üniv.)
148 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
149 . Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
150 . Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
151 . Kazan Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
152 . T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
153 . Bilkent Üniversitesi
154 . Çankaya Lisesi
155 . İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fak. (Bilkent Üniv.)
156 . Kara Harp Okulu (Harbiye Mektebi)
157 . Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
158 . Akıncılar
159 . T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı / متحف الخط العربي - المدرسة الجقمقية - كنز الأبجديات المكتوبة
160 . Milli Güvenlik Akademisi (MGA)
161 . Cemevi - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
162 . Şeriyye Ve Evkaf Vekaleti
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort