Hit (2822) Ş-162

Malabar

Diğer Adları : Ülke : Hindistan
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : /2014-09-26 Güncelleyen : /2014-09-27
Malabar

Hindistan'ın güneybatısındaki kıyı şeridinin adı.
Kuzeyde D'eli dağından güneyde Komorin Burnu'na kadar uzanan ve doğuda Batı Gatlar'Ia sınırlanan yaklaşık550 kilometrelik bir kıyı şeridi kaynaklarda Malabar adıyla anılmaktadır. İngilizler'in XVII. yüzyılın sonlarında bölgeye hâkim olmasından itibaren Malabar daha çok bugünkü Kerala eyaletinin kuzey kısımları için kullanılmaya başlanmıştır. Bölgeye Malabar adıyla ilk defa Arap ve Fars denizcilerinin atıfta bulunduğu, kelimenin Dravid dilinde "dağ" anlamına gelen malai ile Farsça "ülke" anlamındaki bar veya Arapça berr kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış olabileceği ileri sürülmektedir. Bölgenin yerli halkın dilindeki adı ise Malaya-lam ve Keralam'dır. İslâm kaynaklarında Malabar (Melîbâr) isminin ilk defa muhtemelen İdrîsî'nin Nüzhetü'l-Müştâk'ı ile Yakut'un Muccemü'l-büldân'möa kullanıldığı kaydedilmektedir. Coğrafî yakınlığı dolayısıyla Araplar'm İslâm öncesinde yoğun ticarî ilişkilerinin bulunduğu bölgeye müslümanfar hicretin hemen ardından gelmeye başladılar. Hindistan'da kendilerine has bir kültürel kimlik taşıyan Map-pilla (Mopla) müslüman topluluğunun nüvesini oluşturan bu ilk yerleşimden sonra İslâmiyet yerli halk arasında yayılmaya başladı. Kuzey Hindistan'ın aksine hiçbir siyasî ve askerî gücün desteği ve etkisi olmadan gerçekleşen bu yayılmada en büyük etkenin bölgeye gelen müslüman-ların hayat tarzları olduğu söylenebilir. XIV. yüzyılın ilk yansında Malabar topraklarını dolaşan İbn Battûta bölgenin hemen her yerleşim biriminde yerli müslü-manlann bulunduğunu, bazı şehirlerde birkaç bin civarında Arap ve Fars asıllı kişinin yaşadığını söyler. Muhtemelen bu dönemlerde ihtida ederek Arakkal adıyla bilinen bir hanedanlığı başlatan Kanna-nur hâkimi Ali Raca, aynı zamanda Malabar sınırlarındaki ilk bağımsız müslüman sultanlığının kurucusudur. XX. yüzyıla kadar devam eden bu hanedanlığın bazı üyeleri XVIII. yüzyılda İngilizler'e karşı Os-manlılar'dan destek aramışlar, ancak Osmanlılar o sırada Rusya ile savaş halinde oldukları için onlara destek verememişlerdir.
XVI. yüzyıldan itibaren Portekizliler'in bölgeye gelmesiyle birlikte Malabar bölgesinin refah ve istikrarı hızla bozuldu. Bu arada Portekiz hâkimiyetiyle yoğunlaşan misyoner faaliyetleri ve hıristiyanlaştırma gayretleri Malabar müslümanlarını zaman zaman güç durumda bıraktı. XVII. yüzyılın ikinci yarısında bölgenin hâkimiyeti Hollandalılara geçti. Ardından İngiliz ve Fransızlar da buraya yerleşmeye başladılar. Bu rekabetten galip çıkan İngilizler bölgeyi hâkimiyetleri altına aldılar. İngilizler'e karşı en güçlü direniş. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bir dönem Malabar'a da hâkim olan komşu Meysûr Sultanı Haydar Ali Han ve oğlu Tîpû Sultan tarafından gerçekleştirildi. İngilizler'e karşı direnişlerinde Osmanlılar'dan destek arayan Meysûr sultanının teşebbüsleri, Osmanlılar bu dönemde Rusya ve Fransa'ya karşı İngilizler'in desteğine ihtiyaç duyduğu için sonuçsuz kaldı, i 792'den itibaren Güney Hindistan'a da hâkim olan İngilizler'in uyguladığı politikalar Malabar müs-lümanlarının siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda diğer topluluklardan daha geri kalmasına yol açtı. Malabar müslümanları bunun da etkisiyle I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hindistan Hilâfet Hareketi'ne büyük destek verdiler. Osmaniılar'a karşı ilgi ve sempatinin arttığı bu dönemde İngiliz hâkimiyetine karşı direniş eylemleri düzenlendi. İngilizler, 1921'de Mappilla müslümanlannın başlattığı silâhlı ayaklanmayı 5-10.000 arasında müslümanı öldürerek bastıra-bildiler. Direnişin ardından Malabar müslümanları uzun süre siyasî faaliyetlerde bulunamadılar. İngilizler 1947'de Hindistan'dan çekilirken bölge yeni kurulan Hindistan Devleti'nin sınırlan içinde bırakıldı. Malabar müslümanlannın yaşadığı ümitsizlik binlerce kişinin Pakistan'a göç etmesine sebep oldu.
1956"da Kerala eyaleti oluşturulurken Malabar topraklan Calicut, Palghat ve Kannanur idarî bölgelerine ayrılarak bu eyaletin sınırları içine dahil edildi. 1969'-da Mallappuram, 1980'de VVayanad ve 1990"larda Kasargode idarî bölgeleri oluşturuldu. Böylece eski Malabar toprakları altı idarî bölgeye ayrılmış oldu. Malabar'ın en önemli şehri oian Calicut'un adı yakın tarihlerde Kozhikode olarak değiştirildi. Eyaletin en önemli limanı ise Koçin'dir. 2001 rakamlarına göre 31.838.000 olarak tesbit edilen Kerala nüfusunun yüzde 24'ünü müslümanlar oluşturmaktadır. Bölgede Katolikler'den başka Aziz Tho-mas, Süryânî ve Keldânî hıristiyanları da bulunmaktadır.
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife