Hit (2204) MM-89

Naat - Gönül Aşkınla Zarı Müpteladır Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERÎF

Gönül aşkınla zâr-ı müptelâdır yâ Resûlallah
Yolunda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallah
Eğer reddeylemezsen dergeh-i arş âsitânmda
Kul olmak rütbe-i izz ü âlâdır yâ Resûlallah
Olup bin cân ile teslîm-i derd-i mihnet-i aşkın
Süveydâyı dilim dâğ-ı rızâdır yâ Resûlallah
Nola âsûde olsam sâye-i şehbâl-i aşkında
Ki düşmez herkese zıll-i hiimâdır yâ Resûlallah
îşin altun eder yüzler süren dergâh-1 vâlâya
Gubar-ı râh-'ı küyin kîmyâdır yâ Resûlallah
Olaldan hasta-i aşkın hayât-ı câvidan buldu
Dil-i bîmârına derdin devâdır yâ Resûlallah
Açar gül gibi kalbin artırır bîmârmın ömrün
Gamın hem dilküşâ hem canfezâdır yâ Resûlallah
Akarsular gibi dâim nola aksa firâkmda
Gözüm yaşı tükenmez mâceradır yâ Resûlallah
Revâ pervâne gibi bezmgâh-ı kurbe yol bulsak
Ki nûr-i şem’-i zâtın rehnümâdır yâ Resûlallah
Sezâ her bir nazarda eylese iksîr-i manzûrun
Gözüm hâk-i derinle rûşenâdır yâ Resûlallah
Acep mi dem be dem âğişte-i hûn-i ciğer olsa
Gönül bahr-i gamınla âşinâdır yâ Resûlallah
Melekler can gözüne sürme eylerler gubarından
Ser-i kûyinde ol kim hâk-i pâdır yâ Resûlallah
Habîb-i Kibriyâ mahbûb-i Hak şem’-i hidâyetsin
Vücûd-i kâmilin nûr-i Hudâdır yâ Resûlallah
Olurdum kaabil olsa nakd-i can-ber-kef hırîdârı
Der-i aşkın senin kim bî-behâdır yâ Resûlallah
Şefîk-i mükrimansın sen hevâ-yı aşka uydum ben
işim şâm ü seher sehv ü hatâdır yâ Resûlallah
Tabîb-i hastegânsm şerbet-i lûtfun uzak tutma 
Kapun âsîlere dârüşşifâdır yâ Resûlallah
Kerem kânı mürüvvet bahrisin lûtf eyle ihsân et
Kulun gerçi atâna nâsezâdır yâ Resûlallah
Şeh-i her dü cihansın eyle mir’ât-ı dilin manzûr
Nazîm-i derdimendin bir gedâdır yâ Resûlallah
Anı lûtfunla şâd et âb-ı rûy-i Çâriyârmçün
Ki düşmüş hâk-i acze bî-nevâdır yâ Resûlallah

Nazim

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort