Hit (1806) MM-59

Naat - Naat ı Sultan ı Resul

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I SULTÂN-I RÜSÜL

Demdir ki feyziyâb ola âlem bahârdan
Güldeste-i neşât ile dil rûzigârdan
Demdir ki andelîb-i hoş-âvâze-i çemen
Âgaaz-ı nağme eyleye bir tâze kârdan
Demdir ki ola hem-eser-i savt bülbüle
Her nağme çıkmadan dahi âguş-i târdan
Demdir ki kâse-i güle üstâd-ı nevbahâr
Yer yer güher-feşân ola eşk-i hezârdaıı
Demdir ki' bir kadeh mey-i nâb eyleye halâs
Dâmân-ı çeşm-i nerkisi dest-i humârdan
Demdir ki keyf-i sâgar-ı pîşîne-i bahâr
Bîgâne-sâz-ı fikr ola encam-ı kârdan
Demdir ki fâriğ olmaya nüssâc-ı bâd-i subh
Hârâ-yı cüda keşmekeş-i bûd-i târdan
Demdir ola benefşe ser-efkende-i hicâb
Mestâne cümbüş-i gül ü âzâr-ı hârdan
Demdir tehî piyâle-i humhâne-i çemen
Reng iktisâb olup mey-i âteş izârdan
Tahrîk-sâz-ı nağme ola mutrib-i hezâr
Pâkîze böyle bir gazel-i âbdârdan
Güller bitirse bâd-ı emel köhne hârdan
Geçmez hezâr-ı dil güneh-i rûzigârdan
Dil kûşegîr-i uzlet ü ol nevbahâr-ı nâz
Gelmez misâl-i serv leb-i cûyibârdan
Bir dil ki câm-ı aşk ile mest-i müdâm ola
Gülgûne-dâr-ı şerm ola mı reng-i ârdan
Bir dil ki hemnişîn-i neşât ü visâl ola
Hazzeylesin mi gam gibi bir yâdigârdan
Bir dil ki sûz-i aşk ile zâr ü nizâr ola
Düşmez hilâl-veş nazar-ı i’tibârdan
Bir dil ki hâne-zâr-ı gülistâne şevk ola
Sermâye-i tebessüm alır girye-zârdan
Bir dil ki hem-piyâle-i Cemşîd-i aşk ola
Bâc ü neşât alur keder-i rûzigârdan
Hep cür’a-i muhabbet ü sahbâ-yı aşktır
Rîzân olan bu kâse-i mînâ-nigârdan
Hep aşktır, hezâr-ı dili nağme-sâz eden
Gülberk-i Na’t-i Zât-i nübüvvet medârdan
Şâh-ı Rüsül ki peyk-i sebükbây-ı da’veti
Döndürdü mâh ü mihri ser-i rehgüzârdan
Şâh-r Rüsül ki Zât-ı Risâlet penâhidir
Ser-cümle-i murâd bu heft ü cihârdan
Şâh-ı Rüsül ki himmeti bir şâh-ı köhneyi
Kıldı nihâl-i ravza-i dâr-ül-karârdan
Ser-tâ-be-pây garka-i emvâc-ı feyz olup
Mevvâc-ı bahr-i nûr-i tecellî şiârdan
Eylerse tîg-i kahrını derkâr hâkk eder
Harf-i vefayı safha-i leyi ü nehârdan
Olsa nesîm-i Kâ’be-rev-i lûtfu feyz-bahş
Güller biterdi her yana vâdi-i nârdan
Hıdmet-zenân-ı na’ti olup nâme-i zeban
Sad tövbe-i nasûh ede cürm-i firârdan
Maksûd hâk-i pâyine bir intisâbdır
Kıldı bülend dest-res-i iktidârdan
Ümmîd olur halâs ola dâmân-ı cân ü dil
Dest-i nesîm-i mükrimetiyle gubaardan
Yâ Rab bâb-ı çeşm-i nedâmet sirişk-i dil
Mahvet gubaar-ı cürmü ten-i hâkisârdan
Yâ Rab be-şân-ı sîne-i âteş-dilân-ı aşk
Bîgâne kılma şem’-i ümidim şerârdan
Benden senâ-yı zâtına sad şevk Ismetî
îlhâm-ı lûtf-i hazret-i âmir zi-kârdan
Tâ reşk-i mülk-i Çîn ile sevdâger-i nesîm
Dükkân-ı bağı nâfe-i müşk-i tatârdan
Sad kaafile tahiyyet ü teslîm ola revan
01 zât-ı bâ kemâle sığar ü kibârdan

Kazasker İsmetî Efendi