Hit (1868) MM-59

Naat - Naat ı Sultan ı Resul

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I SULTÂN-I RÜSÜL

Demdir ki feyziyâb ola âlem bahârdan
Güldeste-i neşât ile dil rûzigârdan
Demdir ki andelîb-i hoş-âvâze-i çemen
Âgaaz-ı nağme eyleye bir tâze kârdan
Demdir ki ola hem-eser-i savt bülbüle
Her nağme çıkmadan dahi âguş-i târdan
Demdir ki kâse-i güle üstâd-ı nevbahâr
Yer yer güher-feşân ola eşk-i hezârdaıı
Demdir ki' bir kadeh mey-i nâb eyleye halâs
Dâmân-ı çeşm-i nerkisi dest-i humârdan
Demdir ki keyf-i sâgar-ı pîşîne-i bahâr
Bîgâne-sâz-ı fikr ola encam-ı kârdan
Demdir ki fâriğ olmaya nüssâc-ı bâd-i subh
Hârâ-yı cüda keşmekeş-i bûd-i târdan
Demdir ola benefşe ser-efkende-i hicâb
Mestâne cümbüş-i gül ü âzâr-ı hârdan
Demdir tehî piyâle-i humhâne-i çemen
Reng iktisâb olup mey-i âteş izârdan
Tahrîk-sâz-ı nağme ola mutrib-i hezâr
Pâkîze böyle bir gazel-i âbdârdan
Güller bitirse bâd-ı emel köhne hârdan
Geçmez hezâr-ı dil güneh-i rûzigârdan
Dil kûşegîr-i uzlet ü ol nevbahâr-ı nâz
Gelmez misâl-i serv leb-i cûyibârdan
Bir dil ki câm-ı aşk ile mest-i müdâm ola
Gülgûne-dâr-ı şerm ola mı reng-i ârdan
Bir dil ki hemnişîn-i neşât ü visâl ola
Hazzeylesin mi gam gibi bir yâdigârdan
Bir dil ki sûz-i aşk ile zâr ü nizâr ola
Düşmez hilâl-veş nazar-ı i’tibârdan
Bir dil ki hâne-zâr-ı gülistâne şevk ola
Sermâye-i tebessüm alır girye-zârdan
Bir dil ki hem-piyâle-i Cemşîd-i aşk ola
Bâc ü neşât alur keder-i rûzigârdan
Hep cür’a-i muhabbet ü sahbâ-yı aşktır
Rîzân olan bu kâse-i mînâ-nigârdan
Hep aşktır, hezâr-ı dili nağme-sâz eden
Gülberk-i Na’t-i Zât-i nübüvvet medârdan
Şâh-ı Rüsül ki peyk-i sebükbây-ı da’veti
Döndürdü mâh ü mihri ser-i rehgüzârdan
Şâh-r Rüsül ki Zât-ı Risâlet penâhidir
Ser-cümle-i murâd bu heft ü cihârdan
Şâh-ı Rüsül ki himmeti bir şâh-ı köhneyi
Kıldı nihâl-i ravza-i dâr-ül-karârdan
Ser-tâ-be-pây garka-i emvâc-ı feyz olup
Mevvâc-ı bahr-i nûr-i tecellî şiârdan
Eylerse tîg-i kahrını derkâr hâkk eder
Harf-i vefayı safha-i leyi ü nehârdan
Olsa nesîm-i Kâ’be-rev-i lûtfu feyz-bahş
Güller biterdi her yana vâdi-i nârdan
Hıdmet-zenân-ı na’ti olup nâme-i zeban
Sad tövbe-i nasûh ede cürm-i firârdan
Maksûd hâk-i pâyine bir intisâbdır
Kıldı bülend dest-res-i iktidârdan
Ümmîd olur halâs ola dâmân-ı cân ü dil
Dest-i nesîm-i mükrimetiyle gubaardan
Yâ Rab bâb-ı çeşm-i nedâmet sirişk-i dil
Mahvet gubaar-ı cürmü ten-i hâkisârdan
Yâ Rab be-şân-ı sîne-i âteş-dilân-ı aşk
Bîgâne kılma şem’-i ümidim şerârdan
Benden senâ-yı zâtına sad şevk Ismetî
îlhâm-ı lûtf-i hazret-i âmir zi-kârdan
Tâ reşk-i mülk-i Çîn ile sevdâger-i nesîm
Dükkân-ı bağı nâfe-i müşk-i tatârdan
Sad kaafile tahiyyet ü teslîm ola revan
01 zât-ı bâ kemâle sığar ü kibârdan

Kazasker İsmetî Efendi

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort