Hit (1645) MM-54

Naat - Ey Cemalinle Yesrib ü Betha

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERÎF

Ey cemâlinle Yesrib ü Bethâ
Reşk-i firdevs ü cennet-el-me’vâ
Sana mahsûs lûtfudur Hak’km
Tâc-ı levlâk ü taht-ı ev’ednâ
Zülf ü hâl-i cemâl-i bahtındır
Şeb-i kadr ile leyle-i esrâ
Şeb-i esrâda oldu serv-kadin
Revnak-efzâ-yı âlem-i bâlâ
Hazret-i Hak olunca meddâhm
Nice medh eyleye seni Yahyâ

Şeyhülislâm Yahya Efendi