Hit (1904) MM-195

Naat - Sen Eşrefi Mahlıki Hüdavendi Alasın

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER NAAT-I PÂK-İ HAZRET-İ SERVER-İ EVLÂD-İ ÂDEM VE BÂDİ-İ ÎCÂD-I DÜ ÂLEM

Sen matla’-ı envâr-ı Hudâ şems-i dühâsın
Sen tal’at-ı bedrâ-yı sipihr-i dü serâsın
Ol mazhar-ı evhâ der-i hâcât-ı revâsın
Deryâ-yı sehâ husrev-i evreng-i atâsın

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i âlâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Ey bahr-i kerem bâai-i îcâd-ı dü-âlem
Vey kişver-i «Levlâk» de Sultân-ı Muazzam
Mümkün mü tekaddüm ede hâşâ sana Âdem
Senden ilerû yok harem-i Hazret-e mahrem

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Ey gevher-i zîb-âver-i eyvân-ı nübüvvet
Vey mihr-i ziyâ-güster-i keyvân-ı nübüvvet
Kıldı seni Hak dâver-i dîvân-ı nübüvvet
Zâtında çü hatm oldu senin şân-ı nübüvvet

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Müstağrak-ı emvâc-ı yem-i cürm ü hatâyım
Sad âh ki üftâde-i girdâb-ı hevâyım
Lûtf eyle nola bende-i dergâh-ı atâyım
Bir yalın ayak Şâdi-i serbâz-ı gedâyım

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Süleyman Şadi Efendi