Hit (1645) MM-192

Naat - Mukaddes Sengi Küyin Tacı Serdir

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER NA’T-I ŞEHİNŞÂH-I SERÎR-ÂRÂ-YI MÂEVHA ALEYH-İ EKMEL-ES-SALÂVAT VE EFDAL-ÜL-TEHAYÂ

Mukaddes seng-i kûyin tâc-ı serdir yâ Resûlallah
Gubâr-ı dergehin kühl-i basardır yâ Resûlallah
Gönül gülzâr-ı kûyinden yana pervâz ede ister
Velîkin neyleyim bî-bâl ü perdir yâ Resûlallah
Mübârek parmağınla şakk-ı mâh ettin bilâ şübhe
Ona bürhân ve in şâkk-el-kamerdir yâ Resûlallah
Sen ol memdûh-i Mevlâ bir şefî’-i rûz-i ferdâsm
Kapun mücrimlere dâr-üz-zâferdir yâ Resûlallah
Çü bülbül gülşen-i hüsnünde dâim na’t-hâmndır
Bedende tâ ki cânım cilvegerdir yâ Resûlallah
Elim al düşmüşüm yâ Seyyid-i yâ mefhar-i âlem
Meded âşüfte-dil bî-tâb ü ferdir yâ Resûlallah
Şefâat âsitâmndan nola dûr etme lûtf eyle
Bu Şâdi kemterînin hâk-i derdir yâ Resûlallah

Süleyman Şâdî Efendi