Hit (1893) MM-189

Naat - Der Naatı Paki Sultanı Enbiya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER NAAT-I PAK-İ SULTAN-I ENBİYA

Ey cemâl-i Vedduhâ ya tal’at-i nûri Hudâ
Âfitâb-ı tal’atın kevneyn kıldı rûşenâ
Sensin ancak seyyid-i sâdât-ı fahr-i kâinât
Pâdişâh-ı taht-ı mâ evhâ hıdîv-i enbiyâ
Zât-ı pâkin on sekiz bin âleme pîrâyedir
Hükmürân-ı kişver-i Levlâk sensin Hazretâ
Eyledi Hak tâ seni şâhinşeh-i Mısr-ı cemâl
Hüsnüne hayran ola kaldı nice Yûsuf lika
Cilve-i câm-ı visâlinle olanlar şâdıgam
Çeşme-i hayvan için eyler mi Hızra ilticâ
Zerre-i nâçizim ey zerrât-perver âfitâb
Zerre-i lûtfunla kıl mir’ât-ı kalbi pür-cilâ
Yüz niyâz ile yüzüm sürsem o hâk-i kûyuna
Dîdeme her giz gerekmez sürme-i âlem-behâ
Ben ne hâkim şânına şâyan temdîh eyleyim
Zât-ı pâkindir çü memdûh-i Cenâb-ı Kibriyâ
Ser-be-ser âlûde isyânım meded ey Seyyid âh
Kıl şefâat eyle ben zârı ukubetten rehâ
Varmağa yoktur yüzüm her giz huzûra Hazretâ
Olmasa feryâd-res lûtfun be-dîvân-ı alâ
Eylemem ümmîd-i istimdâd aslâ kimseden
Halka-i bâb-ı felek tâbmdadır habl-i recâ
Dâima budur niyâzî Şâdi-i çâker kemin
Kıl kerem etme beni dergâh-ı lûtfundan cüdâ

Süleyman Şâdî Efendi