Hit (2118) MM-188

Naat - Nuri Çeşmi Asfiya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I HABİB-İ HAZRET-İ KİBRİYÂ VE NÛR-İ ÇEŞM-İ ASFİYÂ

Siyeh-rûyim perişan rüzgârım yâ Resûlallah
Yetişti göklere feryâd ü zârım yâ Resûlallah
Şeb-i gaflette dâim âteş-i dilsûz-i isyâna
Yanıp yakılmada pervâne-vârım yâ Resûlallah
Gönül revnakda tûba kaddini yâd eyler oldukça
Demâdem cûy-i eşk-i bî-karârım yâ Resûlallah
Ümîd-i subh-i vaslınla sabâh-ı haşredek her şeb
Bütün encüm-şümâr-ı intizârım yâ Resûlallah
Ne gam dergâh-ı cûdundan eğerçi zâhiren dûrum
Fakat ben âsitânmda gubârım yâ Resûlallah
Aceb mi Şâdi kemter olmasa nevmîd-i ihsânm
Gedâyım dâima lûtfun umarım yâ Resûlallah

Süleyman Şâdi Efendi (1830 — 1900)