Hit (1351) MM-180

Naat - Vücudun Rahmetel Lil Alemindir

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Vücûdun rahmet-el-lil-âlemîndir yâ Resûlallah
Cünûdun enbiyâ ve mürselîndir yâ Resûlallah
Kim olsun zât-ı pâkin olmayıp da illet-i tekvin
Habîbiyyet sana vasf-ı güzîndir yâ Resûlallah
Kabûl etmez ulüvv ü kadr ü şânın şeyn-i redd aslâ
Dahîl-i dergehin gamdan emindir yâ tlesûlallah
Husûsâ katre-i eşk-i nedâmet feyz-i lûtfunla
O ummân içre çün dürr-i semindir yâ Resûlallah
Dehâlet eyleyen gamhâr-ı hırmân-ı necât olmaz
Kapun dâr-ül-emân-ı mücrimindir yâ Resûlallah
Bu abd-i rû-siyâhıde aman reddetme bâbmdan
Perîşan-hâl ü mağmûm ü hazindir yâ Resûlallah
Kabul eyle bu nâ-ehli de zıll-i râyet-i hamde
Kapunda bir gedâ-yı kemterîndir yâ Resûlallah
Meded İrfân-ı zârı kâmkâr eyle şefâatla
El açmış dergehinden müsteîndir yâ Resûlallah

İrfan Paşa (1815 — 1888)