Hit (1578) MM-175

Naat - Sarayı Devletin Darül Amandır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT

Sarây-ı devletin dâr-ül-amandır yâ Resûlallah
Matâf-ı bûsegâh-ı ins ü candır yâ Resûlallah
Sarây-ı dâr-ı bâb-ı rif’atin Dârâ vü Şâh-ı
Cem Kapında pâdişahlar pasbandır yâ Resûlallah
Gubâr-ı hâk-i pâyın lâcerem iksîr-i a’zamdır
Cilâ-yı dîdehây-i kudsiyandır yâ Resûlallah
Mübarek ravzana ihlâs ile yüzler süren ârif
Serefrâz-ı gürûh-i ârifandır yâ Resûlallah
Şehâ isyânıma nisbetle Kûh-i Kaf bir zerre
Eğerçi zâhirâ cürmüm nihandır yâ Resûlallah
Yüzüm kara günahkârım fakat müştâk-ı dîdârım
Günahkâra şefâat râyegândır yâ Resûlallah
Hudâdan havf edip şaştım gelip dergâhına düştüm
Sarây-ı devletin dâr-ül-amandır yâ Resûlallah

Hilmi [Elmastraş zâde] (1840 — 1881)