Hit (1400) MM-168

Naat - Muhammed Abı Ruhi Enbiyadır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

MEDH-İ RESÛLALLAH SALLÂLLAHÜ ALEYH-İ VE SELLEM

Muhammed âb-ı rûy-i enbiyâdır
Muhammed nûr-i çeşm-i etkıyâdır
Muhammed mürselînin hâtemidir
Kamu nâs-ı mükerrem ekremidir
Muhammeddir eden derde devâlar
Muhammed ümmete eder vefâiar
O’nun meddâhı oldu Hak Teâlâ
O’nun kimdir eden vasfını inşâ
Cihanda Âdem olmaz idi peydâ
Muhammed olmasa âhir hüveydâ
Dedi şânma Hak Levlâk Levlâk
Muhammed olmasa olmazdı eflâk
Bu kıfl-ı hâb-ı tevhîd üzre miftâh
Muhammed nâmıdır kim kıldı fettâh
Hudâ vermiştir O’na dîn-i râsih
Kamu edyân O’nunçün oldu nâsih
Cihan putlar ile pür olmuş iken
Perestân ve şeyâtin dolmuş iken
Dürüldü defter-i küfr-i dalâlet
Muhammed olucak Hak’dan inâyet
Hemîşe çağırırım yâ Muhammed
Zebânım lâfzı oldu nâm-ı Ahmed
Senâyî kuluna lûtf et cihanda
Murâdma erişe in ü anda
Şefî’-i ümmet-i yevm-el-kıyâme
Fe Yercû Küllinâ mink-eş-şefâe

Senâyî Efendi (XIX. yüzyıl)