Hit (2042) MM-166

Naat - Meded kıl Ruzi Mahşerde

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I DÎGER

Meded kıl rûz-i mahşerde şefâat yâ Resûlallah
Ki şensin şems-i tâbân-ı risâlet yâ Resûlallah
Eğer sen destigîr olmaz isen rûz-i kıyâmette
Eder çâk-i girîbân cümle ümmet yâ Resûlallah
Budur kâfi saâdet ki Hudâ kıldı sana ümmet
Bize yetmez mi bu lûtf ü inâyet yâ Resûlallah
Nola gark etse lûtfun mücrimi deryâ-yı Rahmetde
Karâr etmişti sende nûr-i Rahmet yâ Resûlallah
Senin medhinde yekpâre bu cismimde zebân olsa
Yine vasf etmeğe yoktur liyâkat yâ Resûlallah
Benim dîvân-ı Hakka varmağa yoktur yüzüm billâh
Günâhım çokluğundan geldi haclet yâ Resûlallah
Budur ancak niyâzı arz ü şeb senden Şeref zârm
Meded kıl rûz-i mahşerde şefâat yâ Resûlallah

Şeref Hanım