Hit (2048) MM-157

Naat - Meded Ey Mazharı Eltafı Hazret

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I DÎGER

Meded ey mazhar-ı eltâf-ı Hazret
Meded ey mukbil ü mahbûb-i izzet
Eder senden atâ ümmıd ümmet
Kutübler evliyâlar derler elbet
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

O sultân-ı risâletsin ki aslâ
Kimesne olmadı zâtınla hempâ
Eder ednâ nigâhm rûz-i ferdâ
Nice îsâ’ları bir demde ihyâ
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Olur ise eğer bu abd-i makhûr
Maâzallah livâ-i hamdden dûr
Gelir mi yâdına cennet ile hûr
Kefen ber-dûş ah eylerse ma’zûr
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Dem-i haşr olmaz isen çâre-hâhım
Huzûr-i Hakda yoktur iştibâhım
Ben inkâr eylesem cürm ü günâhım
Kirâmen kâtibin olur güvahım
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Günâhımdan eğerçi şermisârım
Fakat yok etmemekde ihtiyârım
Bu hâl ile geçer mi i’tizârım
Yüzüm yoktur desin seng-i mezarım
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Ümidim yine bir vech ile kesmem
Olur gönlüm bu tesliyyetle hürrem
Sana ümmet olam evlâd olam hem
Muazzeb ede lâyık mı cehennem
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Garibim bîkesim yoktur zahirim
Eğer olmazsa lûtfun destigîrim
Şeref-veş bir avuç hâk-i hakirim
Ayaklar altına düşmüş fakirim
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Şeref Hanım