Hit (1816) MM-148

Naat - Eflaki Tezyin Eyledi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Eflâki tezyin eyledi teşrif için Sübhan sana
Envâ’-ı ta’zîm eyleyip indi yere Kur’ân sana
Tamuda kalsın tâ ebed arz etmeyen îman sana
Vermez mi Sübhânellezî Esrâ ulüvv-i şan sana
Ey zîver-i âhir-zaman tâc-ı ser-i peygamberan
Bin mâh-ı Ken’an bendedir ey şâh-ı hüsn ü an sana
Peyveste eltâf-ı Hudâ hâk-i riyâz-ı ravzana
Olsun salât dâimâ her sâat ü her an sana
Dergâhına arz eyledim ümmîd-i ihsân eyleyip
Bir arz-ı hâl-i çâkerî ey rahmet-i Rahman sana
Eylerdi bî-mahv-ı eser ey âteş-i nîran eğer
Mihman olaydı bir nefes bu hasret ü hicran sana
Olsun nisâr-ı makdemin Hızr u hayât-ı sermedi
Hüsrânda kalsın etmeyen cân ü teni kurban sana
İffet olurdu cümleten dünya ve mâfîha senin
Ger bir nigâh-ı merhamet eylerse ol sultan sana

İffet Efendi