Hit (1568) MM-142

Naat - Nigahı İltifatın Cana Candır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Nigâh-ı iltifâtın câna candır yâ Resûlallah
Gam-ı aşkın hayât-ı câvidandır yâ Resûlallah
Niçin dembeste olsun bülbülân-ı ravza-i na’tm
Cemâlinle cihan reşk-i cinandır yâ Resûlallah
Sezâ eflâke kat kat nâz ederse nâzenin cismin
Bu hâk-i anberin içre nihândır yâ Resûlallah
Sen ol sultân-ı evreng-i nübüvvetsin ki sâyende
Felek encüm mücevher sâyebandır yâ Resûlallah
Münevver tâ-be-mahşer dîn ü şer’in âfitâb-âsâ
Mücevher tâb-ı şemşîrin revandır yâ Resûlallah
Nigâh-ı merhamet kıl ümmetindir îffet-i mücrim
Garîb ü derd-mend ü bî-kesandır yâ Resûlallah

İffet [Bursalı, Muhammed Emin] (Ölm. 1842)