Hit (1873) MM-141

Naat - Medhi El Nebi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

MEDH-EL-NEBÎ

Meded kıl tövbe ettim her günâha yâ Resûlallah
İnâyet eyle abd-i rû-siyâha yâ Resûlallah
Bu gün üryân-ı aşk ü bende-i Âl-i âbâ oldum
Ki bakmam hırka vü tâc ü külâha yâ Resûlallah
Gedâyân-ı der-i şevketmedâr-ı dâr-ı irfânm
Ayâğm öptürürler pâdişâha yâ Resûlallah
Tesellî-i cemâl ü nûr-ı aşkın var iken dilde
Nazar kılmam felekte mihr ü mâha yâ Resûlallah
Nigâh-ı iltifâtmla nazar kıl mazhar-ı lûtf et
Gönül âyînesin sırr-ı İlâha yâ Resûlallah
Eriştir menzil-i maksûda Aynî rûz-i şeb düşmüş
Tarîk-i mevlevîde âh ü vâha yâ Resûlallah

Aynî [Antepli] (1756 — 1838)