Hit (1208) MM-137

Naat - Senindir Cümleten Mülk

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Senindir cümleten mülk-i hidâyet yâ Resûlallah
Beni râh-ı Hudâya kıl delâlet yâ Resûlallah
Hudânın arş-ı a’lâsı türâb-ı na’l-i pâyındır
Seb-i esrâda kesb etti şerâfet yâ Resûlallah
O şeb kim Mescid-i Aksâ’ya ervâh-ı rüsül geldi
Hudâ emreyledi ettin imâmet yâ Resûlallah
Benim cürmüm nihâyet tutmaz inkâra mecâlim yok
Senin de lûtfuna yok hadd ü gaayet yâ Resûlallah
Beni Leylî-i dünyâ aldayıp Mecnun-sıfat oldum
Cünûnumdan kerem kıl ver ifâkat yâ Resûlallah
Beni reddetmeyip dergâh-ı vâlâda kabul eyle
Kapında istiyor gönlüm ikaamet yâ Resûlallah
Murâd-ı derd-mendin cümleten ahvâli ma’lûmun
Onu takrir ü tahrîre ne hâcet yâ Resûlallah

Murad Molla