Hit (2028) MM-120

Naat - Sen Ahmedü Mahmudü Muhammedsin Efendim

Eser Sahibi : Şeyh Galib Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I NEBEVÎ

Sultân-ı Rüsül Şâh-ı mümeccedsin efendim
Bîçârelere devlet-i sermedsin efendim
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
Menşûr-i «Leamrük»le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Tâbişgeh-i ervâh-ı mücerred güherindir
Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melek hâk-i derindir
Âyine-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
Bû Bekr ü Ömer Osman Ali yârlerindir

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim
 
Hutben okunur minber-i ıkiîm-i bekaada
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
Gülbang-i kudûmun çekilir arş-i Hudâ’da
Esmâ’-i Şerifin anılır arz u semâda

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki nebilerle velîler kala hayrân
«Nefsî!» deyü dehşetle kopa cümleden efgan
Ye’s ile üsâtın ola ahvâli perişan,
Düstûr-i şefâatla şenindir yine meydân

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalıp bahr-i gam-ı fikrete gittim
îlden yetirip kendimi bihbutluğa yettim
îsyâmm anıp âkıbetimden hazer ettim
Bu matla’ı jrâd eyledi bir seyyid işittim

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Ümmîddeyiz, ye’s ile âh eylemeyiz biz
Sermâye-i iymânı tebâh eylemeyiz biz
Bâbın koyup ağyârı penâh eylemeyiz biz
Biz kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Bîçâredir ümmetlerin isyâmna bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma
Rahm eyle aman âteş-i hicrânma yakma
Ezcümle kulun Gaalib’i pür-cürm bırakma

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Şeyh Galip