Hit (2232) MM-101

Naat - Hazreti Risaletpenahi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERÎF-Î HAZRET-İ RİSÂLETPENAHÎ

Bûy-i zülfün çün aldı bâd-ı seher
Sünbüle gülşen içre verdi haber
Goncanın bağrı hûn ile doldu
Deheninden bulunca zerre eser
Verd-i rûyine olalı meftûn
Şimdi bülbül yanımda gör ne öter
Zerre-i vech-i nûr-i pâkindir
Devr eder gökyüzünde şems ü kamer
Salma ferdaya rûyini göster
Seni bir kez gören cenânı nider

Sen beşersin eğerçi sûrette
Nûr-i Hak’sın velîk sûrette

Şem’-i zâtın ziyâsıdır âdem
Ol ziyâ akseder kamu âlem
Melce-i âsiyân-ı rîı-siyehan
Mefhar-i Enbiyâ şefî’-i ümem
Sen penâh-ı kamu usât oldun
Ümmetine nice erişür elem
Der-i lâhût zât-ı pâkin imiş
Mûcib-i mevc-hîz-i bahr-i kadem
Enbiyâ zümresine şâh oldun
Cümlesi çâkerin sezâ der isem

Bülbül-i bâğ-ı gülistanı ahed
Nâm-ı pâkine dediler Ahmed

Buldu «mîm» in ile vücûd imkân
Zâhir oldu anınla kevn ü mekân
Buldu eşyâ vücûdü çün senden
Rûhsuz cümlesi olup ebdân
Şeb ü rûz oldu zülf ü rûyundan
Devr eder şevkin ile heft eyvân
Ey meded-kâri-i usât-ı ümem
Kapma gelmişiz bize derman
Senden ister kamu fakîr ü ganî
Matlabm ey kerim zevil-ihsan

Biz marîziz tabibimiz sensin
Biz muhibbiz habîbimiz sensin

Meded et bize ey habîb-i İlâh
Olmayalım reh-i gam içre tebâh
Nâr-ı hicrin bizi kebâb etti
Ahımız âsümânı etti siyâh
Koyma firkat şebinde bizi garîb
Kıl müyesser visâlin ey yüzü mâh
Biz gedâ dergehinde muhtâcız
Dileriz hân-ı vasimi her gâh
Düşmen-i nefse çün esîr olduk
Sen halâs et bizi meded ey Şâh

Nûr-i yezdan değil misin yoksa
Rûh-i insan değil misin yoksa

Nûr-i Hak’sın cihâna rahmetsin
Kamu azmışlara hidâyetsin
Buldu imkân hidâyeti senden
Hem gir ü cümleye nihâyetsin
Beşeriyyetde eyledin cilve
Kimse bilmez seni ne âyetsin
Bîm-i dûzah çeker mi uşşâkın
Rahmet-i Hak’ka çün delâletsin
Çâriyârm muhabbeti var iken
Ey Sezâyî yürü selâmetsin
Rûh-i pâk-i Resûle ver salavât
Ölü cismine ire tâ ki hayât

Sezâyî-i Gülşenî (Ölm. 1738)

 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort