Hit (3197) M-2174

Yezidilik Hak Dinlerden midir ? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir ?.

Yazar Adı : Önder Nar İlim Dalı : Kelam
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Akaid Makale Türü :
Ekleyen : /2014-08-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30

Yezidilik Hak Dinlerden midir ? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
 

İsim:Yezidi, Yezidlik. Ezidi(kürtçedeki karşılığıdır)
Manası : Azda/Allah'ın yarattığı kişilik" demektir.Allah'ın diğer bir ismi ise "yezdan"dır.
"yezidi" kelimesi, zerdüştlükteki "yezata" kelimesinden gelmektedir.
Kurucusu: Kökeninin lübnanlı Şeyh Adi b. Musafir ve Yezid b. Ezidiyan a dayandığı kaynaklarda geçmektedir.
Kaynak Kitapları : Mushaf-ı Reş ve Kitab-ı Cilvedir.

Meshaf Reş: 15. Yüzyılda yazıldığı ortaya atılmış olan ve yezîdîlerin mitolojisini anlatan bir eser. Ayrıca kitabın sonunda yezîdîlerin yapmalarının yasak olduğu şeyler bildirilir.

Kitab el Celve: Daha geniş bir zaman diliminde yezîdîleri bilgilendiren yazılmış bir kitaptır. Bu kitabın içide bu kitabın sadece yezîdîler tarafından okunması gerektiği ve yabancıların eline geçmemesi söylenir. Beş bölümden oluşur.
Birinci bölüm: Melek tavus'un ezelî oluşu ve sıfatları. Diğer dinlerin artık hükümsüz oluşu ve kitaplarının geçerlililiğini kaybetmiş olduğu.
İkinci bölüm: Ödül ve ceza, reenkarnasyon.
Üçüncü bölüm: Herşeyin melek tavus'un denetiminde olduğunu anlatan bölüm.
Dördüncü bölüm: Mevsimler, yasalar ile ilgili bilgiler ve yabancı inançlara kapılmamak gerektiğine dair uyarılar.
Beşinci bölüm: Kendisini simgeleyen kavramlara saygılı olmayı buyuran bölüm.
 

İnançları:
''Allah , tavus isimli meleği yarattı ve o da insanı yarattı. Allah melek tavus a (şeytana ) onu sınamak için yarattığı insana secde emri verdi. O tevhidnin büyüklüğü ile secde etmedi. Allah onu denemek için lanetledi. Ama o buna rağmen sevde etmedi ve imtihanı kazandı. Bu sebeple meleklerin en büyüğü olan Melek Tavus affedildi ve dünya ve mahlukat onun hükmüne verildi. ''
Bu ana mantaliteyle inançlarını şekillendiren yezidiler. Şeytana adak adar. Ona taparlar. Ve kendilerini ona nisbet ederler.

Ortaya Çıkış Süreci :
Yezidilik Bir Sünni Şafii Tarikatı iken zamanla bazı tasavvuf müntesiplerinde görülen şatahatlar(şer’i değerlere ve inançlara aykırı ifadeler)in doğru kabul edilmeye başlanmasıyla bozulmuş ve şirke düşmüş bir Müslüman topluluktur. Mecusi, Zerdüşt, karışı bir İslam öncesi dinin zamanımıza kadar ulaşmış ve İslam kültüründen de birtakımfigürler almış kalıntısıdır, diyen araştırmacılar da vardır.
Ahmet Teymur Paşa, Yezidiliklealakalı kaleme aldığı eserinde Yezidilik Mezhebininİslami bir tasavvufi topluluk ikenzamanla bağlılarının şatahatlarının genel kabul görerek gayri İslami inançlarınön plana çıktığı biritikadi akım haline geldiği tesbitini yapmaktadır. [1]

Merkezleri :
Irak/ Duhok /Şeyhan/Laleş Vadisi

Adedleri:
Irak bölgesi, yaklaşık adedlerinin 500.000 civarında olduğu varsayılıyor. Türkiye’de de Güneydoğu Anadolu’da yaşıyorlar.
 

 

Yezidilere Yardım edilmesinin Sadaka Veerilmesinin , Zekattan Pay Verilmesinin Hükmü:
NŞA da; Yezidilere müslümanların destek olması, yardım etmesi, onlar için yardım toplaması caiz değildir.
Bir müslümanın bir konu hakkında caiz mi değil mi diye sorması imanının kemalindendir.
diğer taraftan insani değerler çerçevesinde bizler hem insanlara hem de insandan başka bütün mahlukata rahmet nazarıyla bakan bir dinin mensuplarıyız.Elbette aç olana yemek, darda kalana çare, yardım isteyene eman vermek en çok bize yakışır.Ama iananç, insanı olarak humanist bir anlayışla değil.
Bunun için de; asıl inançları "ŞEYTANA TAPMAK ve ŞEYTANIN EN BÜYÜK FİTNESİ" olan ben gerçek muvahhidim... anlayışına hizmet etmek ve kendilerini ''ŞEYTANIN TEVHİDNİNİN ERLERİ'' olarak niteleyen insanlara kol kanat germek durumunda olmadan bir insan ve müslüman olmanın gereklerini onlara karşı göstermek ve uygulamak durumundayız.
Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar o mişriklerle cihad edin ( el enfal 39 ) ayetine muhalefet olacakşekilde bir rahmet ve uygulamaya düşmemekçok önemsenmelidir.

 

İslamafobiabir oryantalist kavramdır. Onlar öyle düşünmesin diye Allaha küfredenlere kardeş muamelesi yapamayız. Şeytana tapanlara elbette gelin size tapınak yapalım da şeytana rahat rahat tapının diyemeyiz.

Bu inançta insanlarla evlenilmesi, kendilerine kız verilmesi haramdır. Yiyecekleri şeytana adandığından yenilmez, haramdır.
----
Müslümanların onların çocuklarını kadınlarını yaşlılarını durup dururken öldürmeleri de caiz olmaz. İslam ve müslümanlarla savaşmadıkları müddetçe kendi hallerine bırakılırlar .

Onlara islam davetinin ulaştırılması için müellefe i kulub statüsü verilmesi caizdir. Müellefe i Kulub statüsü verildiyse müslümanlara sığınanlarına eman verilip temel insani ihtiyaçlarının karşılanması caiz olur.


Yezidiler gibiMüşrikhükmünde inançlara sahip olanlaraMüslümanlar sadaka vermezler, İslam alimleri ve İslam devleti yöneticilerionlara müellefei kulub statüsü verirse zekattan pay verilerek kendilerine İslam Olma İslamla tanışma ortamıoluşturulacak şekilde yardım edilmesi caiz olur.


Haklarında Yazılmış Bilgi Alınabilecek Eserler I

 

1-اليزيدية ومنشا نحلتهم
2-Yezidi İnanç Ve İbadetleri ,Ahmet Turan
3-Yezidiler,-Yezidilik Ve Osmanlı Yönetiminde Yezidiler
4-Tarihsel Süreç İçerisinde Yezidiler Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yezidilerinin Günümüzdeki Sosyal Konumu
5-Yezidiler, İnanç Esasları Ve Ritüelleri [The Yezidis, Principles Of Their Belief And Rituals] Mehmet Akça
6-Mardin Yezidileri, İnanç, Sosyal Hayat Ve Coğrafi Dağılım Yusuf Öz
7-Yezidilerde Sosyo-Kültürel Hayat Ve Din Viranşehir Örneği
8-Yezidilik Teolojisi

 

 

Haklarında Yazılmış Eserler II

Gazavi-Abbas ,Tarihu'l-Yezidiyye Ve Aslu Akidetihim 1935/1354
Astan-Fethullah,Yezidiler ,1983
Uygun-Adem ,Yezidilik İnanışlari Ve Kitaplari ,1992
Sever-Erol ,Yezidilik Ve Yezidilerin Kökeni 1993
Okçu-Davut ,Yezidilik Ve Yezidiler-Mülakat Metodu İle- 1979
Başbuğ-Hayri, Yezidilik İnanci 1987
Ebu Firas Ubeydullah B. İbl Er-Red Ale'r-Reafida Ve'l-Yezidiyyeti'l-Muhalifeyn Li'l-Mille
Teymur Paşa-Ahmed, El-Yezidiyye Ve Menşeu Nahletihim ,1352
Hayyatzade-Muhammed B. Ahmed, El-Feridetü's-Seniyye Fi Beyani Akaidi'l-Yezidiyye
Guest-John S. The Yezidis 1987
Sirma-İhsan Süreyya Haz., Yezidiler ,1966
M. Nuri ,Abede-İ İblis Yezidi Taifesinin İtikadi Adeti Evsafi ,1328
Tori, Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik Ve Yezidiler 2000
Demluci-Sadık ,El-Yezidiyye 1949/1368
Çul-İsmail Bey , El-Yezidiyye Kadimen Ve Hadisen ,1934
Cerad-Halef, El-Yezidiyye Ve'l-Yezidiyyun, 1995
Lescot-Roger, Enquete Sur Les Yezidis De Syrie Et Du Djebel Sindjar 1975
Ziyai-Ali Ekber, Fihrisu Masadiri'l-Fıraki'l-İslamiyye El-Masadirü'l-Yezidiy 1994/1415
Turan-Ahmet , Güneydoğu Anadolu Yezidileri Tarihçeleri Coğrafi Dağilimları, 1987
Azzavi-Abbas, Tarihu'l-Yezidiyye Ve Aslu Akidetuhum ,1935/1354
Guest-John S. , The Yezidis A Study İn Survival ,1987
Astan-Fethullah ,Yezidiler ,1983
Lescot-Roger , Yezidiler Din Tarih Ve Toplumsal Hayat Cebel Sincar Ve Su.
Çelik-Ahmet , Yezidiler Dün-Bugün Röportaj-İnceleme 1977
Beysanoğlu-Şevket , Yezidiler İnançlari Gelenek Ve Görenekleri İle 1988
Öztemir-B. Murat , Yezidiler Ve Süryaniler 1988
Guest-John S. , Yezidilerin Tarihi Meleke Tawus Ve Mishefa Re'in İzinde
Sever-Erol , Yezidilik Ve Yezidilerin Kökeni 1993
Rabtaki Abdullah , Risale Fi Beyan Mezhebu'l-Taifati'l-Yezidiye
El-Yezidi-Celaleddin Muhammed B. Abdullah , Tuhfetü'l-Müneccimin
Nuri Abdahi ,İblis -Yezidi Taifesinin İtikadati Aadti Evsafi 1328
Les ,Yezidis Du Mont Sindjar -Adorateurs D'iblis- 1963
Menant-Joachim Les Yezidiz Episodes De L'histoire Des Adorateurs De Diable 1892
Aydın-Mehmet ,Yezidiler Ve İnanç Esasları 1988

 

 

 

 

[1] Ahmed Teymur Paşa , el Yezidiyye , s. 56

NŞA da ; Yezidilere müslümanların destek olması , yardım etmesi, onlar için yardım toplaması caiz değildir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :