Hit (6604) M-2038

Ahi Evrenin Eserleri

Yazar Adı : İlim Dalı : Biyografi
Konusu : Dili :
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2011-03-11 Güncelleyen : /0000-00-00

AHİ EVREN'İN ESERLERİ

Ahî Evren'in eserleri şunlardır(1).

1. Metâliu'l-İman
2. Menahic-i Seyfî . Bir ilmihal kitabıdır(2).
3. Tabsiratu'l-Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehi
4. Yezdân-Şinaht
5. Murşidu'l-Kifaye
6. Ağaz u Encam
7. Medh-i fakr u Zemm-i Dünya
8. Risale-i Arş
9. Mukâtebat Beyne Sadruddin Konevî
10. Cihat-Nâme

DİPNOTLAR
1) Bayram, M., a.g.e., 1978, s. 21.
2) Bayram, M., a.g.e., 1979, s. 78.

Ahî Evren'in eserleri
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :