Hit (3839) M-1949

İbnül Arabi Öncesi Endülüste Tasavvuf

Yazar Adı : İlim Dalı : Tasavvuf
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00

İbnü’l-Arabî Öncesi Endülüs’te Tasavvuf

Sufism in Andalusia before Ibn Al-Arabî

Makale Metni Ek Dosyadadır.

İbnü’l-Arabî Öncesi Endülüs’te Tasavvuf
Bu çalışmada Endülüs’te tasavvufun ortaya çıkışı ile bunu hazırlayan sebepler üzerinde durula-rak VII/XIII. yüzyıla kadarki tasavvuf hareketleri hakkında bilgi verilmiştir. IV/X. yüzyılda ta-savvuf felsefesini kuran İbn Meserre’nin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Endülüs entelektüeli Mâlikîliğin dışındaki yeni fikirlere sıcak bakmadığı için kendileri gibi düşünmeyenleri bidatçılık ve zındıklıkla itham ederek sindirmeye çalışmıştır. XII.yüzyılda İbnü’l-Arif, İbn Berrecân, İbn Kasî ve Ebu Bekir Mayurkî ile İbn Hamis Endülüs’ün farklı bölgelerinde tasavvuf faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Onların eserleri ve müridleri tasavvufî düşünceyi İbnü’l-Arabî’ye ulaştıran zincirin halkalarını oluşturmuştur.

Sufism in Andalusia before Ibn Al-Arabî
In this study emerging Sufism in Andalusia with factors that cause this emerge and Sufism movements up to VII/XIIIth century are given. And the place of Ibn Masarra who founded Suf-ism philosophy in the IV/Xth century is determined. In that term, Andalusian intellectuals did not open to new ideas except Malikism so they accused people who think different with innova-tion and heresy. Ibn al-Arîf, Ibn Barrajân, Ibn Qasî, Abu Bakr Mayurqî and Ibn Hamis continued Sufism movements in different regions of Andalusia in XIIth century. Their treatises and dis-ciples became links of chain which bring mystical thought to Ibn al-Arabî.
free abortion pill questions about abortion pro life abortion
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi : Tasavvuf Dergisi
Sanal Dergi :
Makale Linki :