Hit (2336) KU-128

Dar el Kutub el Mısriyye

Kütüphane Türü : Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / Kahire Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Fıkıh,Kelam,Feraiz
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Dârü'l Kütübi'l Mısriyye
Ali Paşa Mübarek tarafından 1870 yılında Kahire'de kurulan ve daha sonra Mısır millî kütüphanesi halini alan kütüphane.

Başlangıçta el-Kütübhânetü'l-Hidîviyye (Hidîviyye Kütüphanesi) adıyla kurulmuş olup Hidİv II. Abbas zamanında (1892-1914) Dârü'l-kütübi'l-Hidîviyye adını aldı.

Hüseyin Kâmil Paşa'nın 1914'te başa geçmesiyle Dârü'l- kütübi's-Sultâniyye diye anılmaya başlayan kütüphanenin adı Kral 1. Fuâd (1917-1937) tarafından Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye olarak değiştirildi.
Mısır millî kütüphanesi haline getirildiği 1963 yılında Mektebetü Mısr el-Kavmiyye ve 1971'den itibaren de el-İdâretü'l-âmme li-dâri'l-kütüb adını alan kütüphane günümüzde, Vizâretü's-sekâfe ve'l-irşâdi'l-kavmî (Kültür ve Millî Eğitim Bakanlığı) bünyesinde kurulan el-Heyetü'l-Mısriyyetü'l-âmme li'l-kitâb (General Egyption Book Organization) adlı müesseseye bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyetine devam etmektedir.

Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in 1863'te Mısır'ı ziyaretinden sonra onun işareti üzerine, Evkaf Nâzın Ali Paşa Mübârek'in teşebbüs ve gayreti, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın yardımı ile kuruldu.
Ali Paşa, Kahire'de vakıflara bağlı mescidlerde, okul ve devlet dairelerinde mevcut yazma Kur'ân-ı Kerîm nüshaları ile bir kısmı kaybolmuş veya harap olmuş değerli yazma eserlerden elde kalanların toplanarak korunması için bir kütüphane tesisini teklif etti. Bunun üzerine Hidiv İsmail Paşa 23 Mart 1870'te çıkardığı irâde-i seniyye ile halkın istifadesine sunulmak üzere 30.000 cilt kitabı barındıracak bir kütüphane kurulması için emir verdi.
Ardından kendi parasıyla satın aldığı 3458 kitabı bu kütüphaneye hediye etti.
2473'ü Arapça, 650'si Türkçe ve 335'i Farsça olan bu koleksiyon daha sonra kardeşi Mustafa Fâzıl Paşa'nın desteğiyle zengini eştirildi.
Başlangıçta kütüphaneye esas teşkil eden koleksiyonlar, sultanların ve diğer bazı kişilerin camilere vakfettikleri değerli eserlerle Manastırlı Hasan Paşa, Mustafa Fâzıl Paşa ve Şeyh eş-Şinkîtî'-ye ait kitaplardı.
Kütüphane binası olarak ayrılmış olan Mustafa Fâzıl Paşa Sarayı'nın bir katı yetmeyince kütüphane 1904 yılında Ahmed Mahir Meydanındaki (Bâbü'l-halk) yeni binasına taşınarak hizmete açıldı. Kütüphaneye gerek hediye ve satın atma, gerekse Mısır matbuat kanunu gereğince gönderilen kitap ve dergilere Muhammed Ali, Halil Ağa, Ahmed Tal'at, Ahmed Teymur, Ahmed Zeki. İbrahim Hilmi, Kemâleddin Hüseyin, Yûsuf Kemal, Mustafa Fâzıl, Ahmed el-Hüseynî. Mahmûd el-Felekî, Ömer Mekrem, Ali Celâl Bek el-Hüseynî ve Ömer Tosun gibi ilim ve devlet adamlarının değerli koleksiyonları da ilâve edilmiştir.

Kütüphane Firdevsî'nin Şehnâme'si. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin Mesnevi'si ve Sa'dî'nin Bostan gibi sanat değeri büyük tezhip ve minyatürlü yazmalar yanında "berdî" denilen Mısır papirüsü, Arap paraları, müzelik çeşitli süs eşyası ve bilhassa tezhipli Kur'an nüshaları ile Arap alemindeki en zengin yazma ve matbu eserleri bünyesinde barındırmakta olup halen yaklaşık 5 milyon cilt kitabı ve 2000 okuyucuyu alabilecek genişlikte okuma salonlarına sahiptir.
Buradaki en eski Arapça yazma. İmam Şafiî'ye ait olup onun öğrencisi Rebi b. Süleyman el-Murâdî'nin nüshasından 265'te (878-79) istinsah edilen er-Risale adlı eserdir.
Papirüs üzerine yazılı en eski vesika ise Zilkade 87 tarihini taşımaktadır.
Ayrıca kütühanede koyun ve keçi derisinden etde edilen parşömen üzerine yazılmış on adet muahede ve akid metni mevcuttur.
En eski gazete 1263 (1847) tarihli el-VekâYu'l-Mısriyye, 5000 civarındaki Arap paralarından en eski tarihli olanı da 77 (696) yılında Halife Abdülmelik b. Mervân adına basılmış olan dinardır.

1946 yılında kütüphanenin müdürlüğüne getirilen Emîn Mürsî Kandil Bek'in gayreti, ilmî ve idarî sahalardaki dirayeti, Kral I. Faruk'un da himayesiyle Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye büyük hamleler yaptı.
Bunların başında bazı önemli eserlerin noksan ciltlerinin yayımlanması gelir. Tefsir ve bilhassa Arap edebiyatında kaynak eser niteliğindeki bazı kitapların kısa zamanda ve ilmî bir şekilde neşredilmesi gayesiyle Maarif Bakanı Tâhâ Hüseyin tarafından kütüphane bünyesinde çalışmak üzere birçok âlim görevlendirildi.
İlk olarak Kurtubinin el-Câmi li-ahkâmi'l-Kurân adlı tefsiri. Şerha eşar-i'l-Hüzeliyyîn, Şerh Dîvâni Kâb b. Züheyr, en-Nücûmü'z-zahire, Nihâyetü'l-ereb, İnbâhü'r-ruvât, Kitâbü'l-Eğanî vb. kitapların muhtelif ciltleri neşredildi.
Daha sonra başka önemli eserler de yayımlanmıştır.
Bunun yanı sıra yine Emîn Mürsî Kandil Bek'in gayretiyle Kahire'nin kalabalık semtlerinde belli bir ihtiyaca cevap verecek şekilde sayısı yediyi bulan ek kütüphaneler kurulmuştur. Bunlar ez-Zâhir, ez-Zeytûn, Hulvân. Şobra, el-Fen, Meberrâtü'l-melîk Fuâd, el-Fârûkıyye kütüphaneleridir.
Dârü'l-kütübi'l - Mısriyye'ye 1945'ten beri her yıl binlerce cilt kitap girmektedir. Aynca dünya kütüphanelerinde mevcut nâdir eserlerin ve papirüslerin mikrofilm, fotoğraf vb. usullerle birer nüshası temin edilmeye çalışılmaktadır. Değerli yazmalar için kataloglar hazırlanmaya başlanmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için de kütüphaneye gelir sağlayan vakıflar kurulmuştur.

Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye dört ana bölümden oluşmaktadır.
1- Okuyucu Hizmetleri Bölümü,
a- Kitapların muhafaza edildiği kısım. Asıl kütüphane bölümü olup burada Arapça ve yabancı dille yazılmış kaynak eserler bulunur. Bu bö¬lüm, kitap ve süreli yayınlardan kütüp¬haneye gelen bütün matbu eserleri ih¬tiva eder ki bunlar kanun gereği kütüphaneye gönderilen basılı eserlerle müba¬dele, satın alma ve bağış yollan ile sağ¬lanan yayınlardan oluşur. Kütüphane¬deki Arapça kitapların sayısı 463.115, yabancı dillerdekilerin ise 286.483 ka¬dardır.
b- Müracaat kitapları kısmı. Araş¬tırmacı ve okuyucuların hizmetine su¬nulmak üzere Arapça ve diğer dillerde yazılmış bütün ilim dallarındaki kaynak¬ları içeren eserler salonudur. Bu bölü¬mün memurları, aslî kaynaklan Dewey Onlu Tasnif Sistemi'ne göre tertip ve mu¬hafaza görevini yapmaktadırlar,
c- Özel koleksiyonlar kısmı. Çeşitli sanat dalları İle ilgili salon, mûsiki salonu ve görme¬yenlerin okumasına mahsus özel salon¬dan ibarettir.
d- Süreli yayınlar kısmı. Arapça ve diğer dillerde yayımlanan pe¬riyodiklerle bir okuma salonundan olu¬şur. Arapça yayınların sayısı 3300, diğer dillerdeki periyodiklerin sayısı ise 2500 kadardır,
e- Birleşmiş milletler neşriyatı kısmı. Mühendislik, tıp, endüstri, siya¬set, ziraat, içtimaiyat ve İktisat gibi çe¬şitli alanlarda uzman araştırmacılan il¬gilendiren bölümdür.

2- Yayın Değişimi (Mübadele) Bölümü.
Kütüphanenin mübadele yoluyla zengin¬leştirilmesi için çalışan bu bölüm 1966 yılında kurulmuştur. Önceleri mübadele bağlantılarının sayısı azdı, ancak zaman¬la muhtelif kısımlara bağlı 500'e yakın mübadele organizasyonu gerçekleştiril¬di. Bunlar Amerika, Rusya, Avrupa, As¬ya, Afrika ve Avustralya ile mübadele kı¬sımlarından meydana gelmektedir. Derleme kanunu gereğince ülkede basılan her türlü kitaptan ikişer nüsha, süreli yayınlardan ise üçer nüsha kütüphane¬ye gönderilmektedir. Kitap değişimi bu yayınların mükerrer nüshaları ile yapıl¬maktadır.
3- Teknik Hizmetler Bölümü.
Bu birim sağlama, kataloglama ve yazmalar kı-sımlannı İçine alır. Sağlama kısmı der¬leme, hediye ve satın alma yolu ile gelen kitaplar, periyodiklere abone olma ve kayıt servisi gibi alt bölümlerden oluşur. Kataloglama bürosu dört kısma aynlır: Arapça kataloglar bölümü, yabancı dillerdeki kataloglar bölümü. Şark katalogları bölümü ve bibliyografya bölümü. Yazmalar ve Mısır papirüsü kâğıtları bölümü çok değerli bir koleksiyona sahiptir.

Kütüphanenin bugünkü mevcudu 57.469 Arapça, 2554 Farsça, 5154 Türkçe yazmaya ulaşmıştır. Ayrıca 6661 yazmanın filmi büyütülerek basılmıştır. Bunun yanında kütüphanede Arapça yazılmış 3000 adet papirüs İle deri üzerine yazılmış 5000 vesika ve değerli hat örneklerini ihtiva eden bir koleksiyon bulunmaktadır. Orijinal nüshalann korunması için yazmaların filme alınması projesine göre bunların çoğunun mikrofilm çekimi tamamlanmıştır.
4- Kütüphanecilik Hizmetleri Bölümü.
Bu kütüphane ile Kahire ve diğer bölge¬lerdeki umumi kütüphanelerin kontrol ve koordinasyonundan sorumludur. Dâ-rü"l-kütübi'l-Mısriyye müdürlüğüne önceleri yabancılar getirilmiş, ilk defa 1914 yılında Ahmed Lutfî es-Seyyid adında bir Mısırlı kütüphaneye müdür olmuştur.
Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'yi düzenleyen talimatname ve kanunların en önemlileri, 1870 yılında çıkan emirle 1871'de çıkarılan kanundur. Aynca 1889 yılında rahatça gelişebilmesi için Hİdiv Tevfik tarafından müstakil bir kurum haline getirilmiştir. 1911'de Hidîviyye Kütüphanesi'nin biri İdarî, diğeri teknik olmak üzere iki yönden düzenlenmesi hakkın¬da bir kanun yürürlüğe girmiştir. 1937'-de de kütüphanenin yeniden düzenlen-mesi İçin bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla bağlantılı olan talimatnamelerin en önemlisi kütüphanenin 1938 tarihli iç tüzüğüdür. Ancak bu kanunun yine de yeterli olmadığı görülünce 1956 yılında yeni bir kanun yürürlüğe konmuştur.


Kuruluşundan bu yana kütüphanedeki çeşitli kitap ve bölümlerle ilgili kataloglar yayımlanmıştır. Bunların başlıcalan şunlardır:
Fihrisü'î-kütübi'1-mev-cûde bi'i - Kütübhâneti'l - Hidîviyye; Zeylü'l- Kütübhâneti'l Hidîviyye; Fihristü'1-kü-tübi'l-Arabiyyeti'I - mahfuza bi'l-Kü-tübhâneti'l - Hidîviyye; Fihristül-kütübi't-Türkiyye; Fihristü'l'kütübi'î-Arabiyyeti'î- mevcûde bi'd-Dar; Fihristü mektebeti Kavala; Fihristti mektebeti Mekrem; Fihrisü'l-kütübi'l-Fârisiyye;Fihristü'l-Hizâneti't-Teymûriyyeel-Kütübülletî iktenetha'd-Dâr 1948;el-Kütübü'lletî iktenetha'd-Dâr 1949; Fihristü'l-mahtûtât 1936-1955; Fihristi'd-devriyyâti'l Arabiyyeti'lletî tektenîha 'd-Dâr; Fihrisü'l-mahtûtâti'l-Fârisiyyeti'lletî tektenîhâ Dârü'l-kütüb hattâ câm 1963; Fihrisü'l-mahtûtâtül ''ilmiyyeti'l - mahfuza bi -Dâri'l-kütübi1-Mısriyye; Fihrisü'l-mahtûtâti't- Türkiyyeti'I – osmâniyye elletî iktenethâ Dârü'l-kütübi'l-kavmiyye münzü am 1870 hattâ nihayeti 1980.

buy abortion pill online buy abortion pill online buy abortion pill

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 13
Koleksiyon Adedi :
Adres :
Telefon :
Faks :
Web :
E-Posta :