Hit (2653) KUR-1978

Arap Birliği Eğitim Kültür Ve Bilim Teşkilatı

Kurum Türü : Siyasi Parti Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1905-04-28
Ülke / Şehir : / Kahire Özellik :
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : /2014-09-27

Arap Birliği Eğitim Kültür Ve Bilim Teşkilatı

1945'te kurulan Arap Birliği'nin bir alt kuruluşu.

Arapça adı el-Munazzamatü'l-Arabiyye fi't-terbiyye ve's-sekâfe ve'l-ulûm'dur (İng. Arap League Educational Cultural and Scientific Organization - ALECSO).

Bu teş­kilât, üye ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilâtı örnek alına­rak Arap dünyasında eğitim, kültür ve ilim faaliyetlerini birleştirmek ve Arap­lar arası birliğe katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.
25 Temmuz 1970te Ka­hire'de toplanan birinci ALECSO Genel Konferansı'nda teşkilâtın kurulusu ilân edildi ve Arap Birliği Genel Sekreteriiği'ne bağlı kültürel birimler ALECSO bünyesinde toplandı. Kuruluş statüsünün bi­rinci maddesinde belirtildiğine göre ama­cı eğitim, kültür ve ilim vasıtasıyla Arap ülkelerinde fikir birliğini sağlamak, Arap­lar'ın dünya medeniyetine ayak uydura­bilmeleri ve olumlu katkıda bulunabil­meleri için kültürel seviyeyi yükseltmek­tir. Teşkilât genel konferans, yönetim kurulu, genel direktörlük ve yan kuruluşlardan oluşmaktadır. Genel konferans, teşkilâtın en yüksek organı olup görevi genel prensipleri ve siyaseti tayin et­mek, kararlar almak ve uygulanmasını denetlemektir. İki yılda bir toplanan ve üye devletlerin beşer temsilcisinden olu­şan genel konferansa üye devletler al­fabetik sıraya göre başkanlık yaparlar ve bunu devletini temsilen eğitim kültür veya yüksek öğretim bakanlarından biri üstlenir. Yönetim kurulu ise üye devlet­lerin birer temsilcisinden meydana ge­lir; Genel konferansın kendisine verdiği yetkiye dayanarak çalışır ve onun aldığı kararlan uygular. İdarî birimleri kendi­sinde toplayan ve kuruluşundan itiba­ren Kahire'de bulunan genel direktör­lük, Mısır'ın İsrail'le Camp David Antlaşması'nı imzalaması üzerine 1979'da üyeliği dondurulan Mısır'dan Tunus'a, alt kuruluşlar da bazı Arap şehirlerine nakledildi. Genel direktör, direktörlüğün bütün sorumluluklarını yerine getirir ve genel konferansa teşkilâtın çalışmaları hakkında rapor sunar.

Kendi alanında uzmanlaşmış birçok özel kuruluş, teşkilâta bağlı olarak çalı­şır. Bunlar genel direktörlükte ve genel direktörlük dışında olmak üzere ikiye ayrılır. Genel direktörlükte eğitim, kül­tür, tabii ilimler, dokümantasyon ve en­formasyon, haberleşme, idarî ve malî işler birimleri yer almaktadır. Genel di­rektörlük dışındaki kuruluşlar ise şun­lardır: Okur Yazarlık ve Yetişkinleri Eğit­me Teşkilâtı (Kahire 1967; Bağdat 1978), Arap Yazmaları Enstitüsü (Kahire 1946; Kuveyt 1980), Arap Tercüme (Arapçalaş­tırma) Koordinasyon Bürosu (Fas 1961), Okuma Yazma Eğitmeni Yetiştirme Mer­kezleri (Trablus ve Bahreyn 1976), Har-tum Milletlerarası Arap Dili Enstitüsü (19741, Arap İnceleme ve Araştırmala­rı Enstitüsü (Kahire 1953; Bağdat 1979), Aden Körfezi ve Kızıldeniz Çevre Prog­ramı (Cidde 19801, Doğu Afrika Bölge Bürosu (Mogadişu 1978), Arap Devletleri Eğitim Teknolojisi Merkezi (Kuveyt 1975), UNESCO Daimî Bürosu. Eğitim. Kültür ve Bilim Millî Komisyonları (üye ülkelerin hep­sinde} ve daimî delegeler.

ALECSO Arap nüfusunun malî kaynak­larını, maharet ve kabiliyetlerini en iyi bir şekilde birleştirmek ve Araplar'ı bü­tünleşmiş bir toplum haline getirebil­mek için uzun ve orta vadeli iki çalışma planı hazırlamıştır. Bunlar 1978'de ge­nel konferansın hazırladığı, 1982-2000 yılları arasını kapsayan uzun vadeli ve 1982-1988 yıllarını kapsayan orta vadeli planlardır. ALECSO kuruluş amacı­na uygun olarak eğitim, kültür, tekno­loji, sosyal ve tabii ilimler, dokümantas­yon ve enformasyon alanlarında önemli çalışmalar yapma gayretinde olup millî ve milletlerarası teşkilâtlarla yardımlaş­maktadır. Uzman eleman, öğretim üye­si ve öğrenci değişimini sağlamak, öğ­rencilere burs vermek ALECSO'nun gö­revlerindendir. Arap yazmalarını topla­mak ve korumak üzere müstakil bir ens­titü kurulmuş, ilmî araştırma ve yayın­cılıkta önemli mesafeler katedilmiştir. Uzman kuruluşlar kendi alanlarıyla ilgili yayın yapmakta, eğitim programları dü­zenleyip seçkin eleman yetiştirmekte­dirler. Teşkilât Arap kültürünü, tarihî eser ve şehirleri. Özellikle işgal altındaki Kudüs şehrini, eğitim ve kültür kuru­luşlarını Siyonist yayılmacılığa karşı ko­rumak ve Filistin mirasını yaşatmak için gayret göstermektedir.

Siyasî saha dışında Arap milletleri ara­sında dayanışmayı güçlendiren ALECSO hükümetler, resmî, gayri resmî ve mil­letlerarası kuruluşlar nezdinde Arap dün­yasının karşılaştığı problemlere karşı Araplar'ı şuurlandırmak, onları sosyal ve kültürel yönden geliştirmek için çalış­malar yapmaktadır.

Adres :
Web :
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort