Hit (2772) KUR-1928

Atabakiye Medresesi (Atabey-Ağazade Medresesi)

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1903-06-09
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00
Atabakiye (Atabey-Ağazade) Medresesi
Medrese çifte Merdiven Mahallesi’nde Kadı İzzeddin Camii’nin karşısında idi.
Medreseyi Yaruk İnaloğlu Atabey Aslandoğmuş, takribi 1256 yılından sonra yaptırmıştır.
Medreseye Koçbekir Ağazade’nin torunu Ebubekir Sami Efendi müderris olduktan sonra, medrese “Ağazade Medresesi” olarak da anılmıştır.
Medresenin kitabesi bulunmadığından, mimarı bilinmiyor.
Medrese zamanımıza ulaşmamıştır.
Ancak 1900 yılında harap olan medresenin son şeklinin kerpiç olduğu biliniyor. Ayrıca medresenin diğer medreselerde olduğu gibi yanında bir de mescidi bulunduğu şer’iyye sicil kayıtlarından anlaşılıyor.
Atabekiye Medresesi devrine uygun muhteşem bir törenle açılmış ve törende Konya’nın ve zamanın büyüklerinden Hz. Mevlana, Şeyh Sıracaddin-i Urmevi, Muineddin Süleyman Pervane ve diğerleri bulunmuştur.
Medresenin vakıfı Sevinçoğlu Fahreddin Arslandoğmuş II. İzzeddin Keykavuz zamanında emir-i ahur iken, birçok isyanları bastırmış ve üç kardeşin beraberce devleti idare etmelerine büyük yardımcı olmuştur. Moğollar’a düşmanlığı ile tanınmıştır.
Ölüm tarihini İbn-i Bibi 1256: Aksariyi ise 1258 olarak belirtilir.

Bugün bu eserin yerinde Ata Petrol tesisleri bulunmaktadır.
Adres :
Web :