Hit (2292) KUR-1923

Büyük Karatay Medresesesi (Çini Eserler Müzesi)

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1903-06-04
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00
Büyük Karatay Medresesesi
Medrese, Konya’nın Ferhuniye Mahallesi’nde Alaeddin Köşkü’nün karşısındadır. Hemen tak kapısının zerafetiyle dikkat çeken bir Selçuklu abidesidir.
Emir Celaledin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılmıştır.
Medresenin vakfiyesi 1253’te tanzim edilmiş olup, şarta göre, buraya devam eden talebe dört Sünni mezhepten birine mensup olabilecektir.
Zengin vakıfları olan medresenin banisi Celaleddin Karatay, kendisini ibadetten alıkoyar düşüncesiyle hiç evlenmemiş. Karatay ailesi kardeşi Kemaleddin Rumtaş’tan türemiştir.

Medresede 1908 yılına kadar tedrisat yapıldığı, şer’iyye sicil kayıtlarıyla sabittir. Zaman zaman tamirat gören medrese bugün “Çini Eserler Müzesi” olarak görev yapmaktadır.


--
İ. Hakkı Konyalı, Konya’daki Selçuklu eserlerini iri taneli bir inci tesbihine benzetirsek, Karatayi Medresesi onun pırlanta imamesidir şeklindeki ifadesiyle, medreseye olan hayranlığını belirtir.
Bir sanat şaheseri olan kapının çerçevesini ve üstündeki sathı üç taraflı som mermerden kitabeli bir süs çevirir. kitabe on parça taş üzerine Selçuk sülüsü ile tek satır halinde yazılmıştır.
Konya Rehberi’nde ise medresenin tak kapısı hakkında şu ifadeler yer alır: “bu medresenin kapısı tenasübünün fevkaladeliği, gök ve beyaz mermerin nizam ve irtibatındaki maharet ve üzerlerinde husule getirilen kabartma ve tezyinat ciddin dikkat çeker ve hayret uyandırır.
Mimar Kemaleddin de bu tak kapı hakkında hayranlığını dile getirir.
Adres :
Web :