Hit (2392) KUR-1882

el Medresetüt Tekaviyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’t-Tekaviyye

574/1179-1179 yılında inşa edilen medresenin bânisi Salâhaddin’in amcasının oğlu el-Melikü’l-Muzaffer Takıyüddin Ömer’dir (ö.587/1191).

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I, 162-169; Ebû Şâme, Kitâbü’rravzateyn,IV, 290-291.

Adres :
Web :