Hit (3034) KUR-1881

el Medresetül Asruniyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-Asrûniyye

Dımaşk’ın önde gelen alimlerinden Şerefüddin Ebû Sa‘îd Abdullah b. Muhammed b. Hibetullah b. Ebî Asrûn (ö. 585/1189) tarafından inşa edilmiştir.Şafii medresesidir.

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I, 302-308; Ebû Şâme, Kitâbü’rravzateyn,IV, 108-109.

Adres :
Web :