Hit (5100) K-619

Lisanüt tayr

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Lisânü't-tayr

Nevâî'nin Hamse dışında kalan mesnevilerindendir.

3553 beyitten mey­dana gelen eserde Nevâî Farsça şiirlerindeki Fânî mahlasını kullanmıştır.

Ko­nu Attâr'ın Mantıku't-tayr adlı eserin­den alınmış olmakla beraber birçok de­ğişiklik ve ilâveler yapılmıştır.

Attâr'ın hikâyesindeki on kuştan sekizinin alın­masına karşılık onda bulunmayan altı­sının daha ilâvesiyle eserde rol alan kuş­lar on dörde çıkar.

Nevâî, eserin başın­da küçük yaştan beri bu eseri Türkçe'ye çevirmek istediğinden bahseder.

Top­kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 803'teki nüshada (vr 53b), dört divan yazdıktan başka pek çok da eser vücu­da getirdiği halde Mantıku't-tayr adlı eserin tercümesini aklından bir türlü çı­karamadığını, nihayet altmış yaşına gir­diğinde bu eserin tercümesine başladı­ğını ve her gece kırk-elli beyit yazdığı­nı anlatır.

Yaşı ile ilgili ifadesinden ese­rin 904 (1499) tarihinde yazıldığı anla­şılmaktadır.

Mesnevi Özbekistan Fenler Akademisi tarafından yayımlanmıştır (Taşkent 1965).

...