Hit (6843) K-51

Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika

Yazar Adı : Mehmed Fevzi b. Ahmed İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-03-06 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-03-06

Aynü’l-Hakîka Râbıtati’t-Tarîka (Rabıta’nın Hakikatı)

Eser Tasavvuftaki eğitim metodlarından Rabıta metodu hakkındadır.

Yazar döneminde rabıtanın islama muhalif bir bidat olduğunu savunan bir eser ve müellifine cevap vermek üzere eserini kaleme almıştır.

Yazar HüseyinEce eseri sadeleştirip dipnotlayarak neşre hazırlamıştır.

Müellifin Önsözü

İslâm Dîni Dünyevî ve Uhrevî Menfaatlere Vesîledir

Şerîatte Gizli ve Açık Şirkler Açıklanmıştır

Ashâb-ı Kirâm Bid‘atlere Uymaktan Elbette ki Münezzehtirler

Hak Din İslâm’dır

Bid‘atler ve Devirlerin Hayırlısı

Bir Şeyin En Büyük Rüknünü İnkâr Etmek, O Şeyin Tamamını İnkârdır

râbıta erbâbına

Delîli İddiâsından Bozuk!

Râbıta-i Şerife Tevhîde Aykırı Olmadığı Gibi Bid‘at da Değildir

Şerîatın Zâhir ve Bâtınına Âit Hükümlerin İstinbâtı

ŞEYH SAN‘ÂN VE BEL‘ÂM B. BÂÛRÂ VAK‘ALARI

BEL'ÂM B. BÂÛRÂ

RÂBITA-İ ŞERİFEYİ MEVZU‘ EDİNEN BAŞLICA MATBU‘ ESERLER:

MUHTEVİYÂTINDA RÂBITA-İ ŞERİFEYİ DE ANLATAN ESERLER:

RÂBITA ALEYHİNDE YAZILMIŞ BAZI MAKALE VE KİTAPÇIKLAR:

<

( ...Kâmil bir şeyhe râbıta yapan ihlâslı bir mürid, deli bile olsa, mürşidini ma‘bûd olarak kabul etmez. Hiçbir zaman, ona ibâdet ediyorum demez. Şeyhinin, ancak Allâh’a vuslatın keyfiyetini gösteren bir kılavuz olduğuna inanır.

Bu sebeple râbıta ehli putperest olmayıp, bilakis Hüdâperest’tir, Allâh’a kulluk etmektedir. Çünkü, fenâ fillâh makamında olan kâmil bir şeyhe, bir müridin râbıta yapması; farz olan bir vakit namazının edâsında, takvâ sahibi bir zâtı imam kabul ederek ona uyması gibidir. Kılınan namaz, Allah içindir; imam ise, sadece bir vâsıtadır. Nitekim Fâtiha-i şerîfeyi okurken, “Yalnız sana ibâdet eder (kullukta bulunuruz), yalnız senden yardım isteriz” diyerek, bütün ibâdet ve kulluğu Allah Teâlâ’ya tahsîs ediyoruz.
Bilindiği gibi, cemaatle edâ olunan farz namazın sevâbı, kişinin niyetine ve ihlâsına göre, münferiden (tek başına) kıldığı namazın sevâbından çok daha fazladır. “Allah, kime dilerse ona kat-kat verir.”[1]

İşte namazını cemaatle kılan kimse de, Allah Teâlâ’nın dilediği bu kimseler topluluğu cânibine (tarafına) doğru sür‘atle yol alır... Kat-kat ve pek ziyade bir sevâba kavuşur... Huzûr ve huşûa nâil olur.

Binâenaleyh, kâmil bir şeyhe bağlanan râbıta ehli de bunun gibidir. Hatta daha farklı ve daha ulvî dereceler, makamlar elde eder. Ancak, bu bir hâl işi olduğu için, kaal ile anlatılması güçtür. Bununla beraber kısaca bir şeyler söylemek gerekirse şöyle diyebiliriz:

Tunç gibi katılaşıp sertleşen kalb, mürşid-i kâmile olan râbıta ile yumuşar, hamur gibi olur. Rabb’imiz Teâlâ ve Tekaddes hazretlerinin tesellîlerine kavuşur, İlâhî tecelliyâtın ka‘besi hâline gelir.

Kezâ, müridin mürşidine olan râbıtası; hacıların Beytullâh’ı delil ile tavâf etmeleri, Ravza-i Resûlüllâh’ı da delil ile ziyaret etmeleri gibidir.
Çünkü huccâc-i kirâm, “Tûfû bi ehli Mekkete ve zûrû bi ehli’l-Medîne (Mekke ehli ile tavâf ediniz, Medîne ehli ile ziyaret edeniz)” diye emrolunmuşlardır.

Ve yine bu hâl, Elifbâ okuyan bir çocuğun, okumayı öğrenme esnasında, hocasının önünde diz çöküp oturması gibidir.

Şimdi, namaz kılan hakkında imama; Ka‘be’yi tavâf eden, Peygamberimiz’in (s.a.v.) kabr-i şerifini ziyaret eden hacılar hakkında delile; talebe hakkında da hocaya pis put (!) demek mümkün ve münasip olursa, müridler hakkında da, şeyh-i kâmile (hâşâ) pis put demek mümkün olur!

Halbuki bunu, bugüne kadar –deli de olsa yahut zindanlara tıkılıp işkenceler bile görse– hiçbir kimse söylemedi.

Nakşibendî büyüklerinin (k.e.) rûhâniyetlerinin kahrından korkmadan, ehlüllâh’a iftirâ etmeye yeltenenlerin şerrinden Allah Teâlâ’ya sığınırız....)[1] Kur’ân-ı Kerim, Bakara sûresi, 2/261.

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika / Baskı Isim (AR) : / Ebat : 14x20 cm - Karton Kapak / Yayın Evi : Eskieserler Yayınevi / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 2003 / Baskı Dili : Türkçe / Özellik : Nakşibendi Anlayışına Uygun/ Özel Baskı / Sayfa Adedi : 30 / Açıklama : *- ÖzelBaskı , istek üzerine 10 lu 50 li adetlerde kitap ebatlarında ofis ortamında yapılan çoğaltma anlamında kullanılmaktadır . / Konu Fihristi :
...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort