Hit (4280) K-455

er Red alen Nasara ( en Nesaih )

Yazar Adı : Ali b. Rabben et Taberi Ebül Hasen Ali b. Sehl Rabben et Taberi İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-18

er-Red ale'n-Nasârâ (en-Nesaih)

Hıristiyanlığa karşı bir reddiye olan bu eserin giriş kısmın­da müellif hayatının yetmiş yılını hıristi­yan olarak yaşadıktan sonra İslâm dini­ni seçip hidayete erdiğini anlatır.

Daha sonra bu kitabı yazmaktaki gayesinin Allah'ın rızâsını kazanmak ve bir de hıristiyanları uyarmak olduğunu söyler.

Ali b. Rabben'in aynı zamanda bir hıristi­yan teologu olması, kendisine diğer se­mavî kitaplarla Kur'ân-ı Kerîm arasında rahatlıkla mukayese yapma imkânı ka­zandırmış ve dolayısıyla onun bu eseri diğer reddiyelerden daha başarılı kabul edilmiştir.

en-Nesâ'ih adıyla da tanı­nan bu kitaba Safî b. Assâl adlı bir Kıptî müellif reddiye yazmıştır.

Onun es-Sa­ha 'ih fi Cevâbi'n-Nesâih ve Nehcü's Sebîlfi Tahcîli Muharrifil İncil (iki eser bir arada, Kahire 1926-1927) isimli iki red­diyesinden birincisinin hangi esere kar­şı yazıldığı zikredilmiyorsa da er-Red ale'n-Nasârâ ile karşılaştırılınca buna cevap olmak üzere kaleme alınmış ol­duğu anlaşılır.

er-Red 'ale'n-Nasârâ I. A. Khalifa ve W. Kutsch tarafından ya­yımlanmıştır (Beyrut 1959).

Ancak Khalil Samir yazdığı bir makalede eseri İbn Assâl'in reddiyesiyle karşılaştırmış ve ese­rin yarısının eksik olduğunu İbn Assâl'in kitabından faydalanarak daha mükem­mel bir metnin meydana getirilebilece­ğini göstermiştir.

...