Hit (5353) K-436

Risale fi İbtali Sınaati Ahkâmin Nücum

Yazar Adı : Ali b. İsa el Usturlabi el Harrani İlim Dalı : Astroloji
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20

Risale fi İbtali Sınaati Ahkâmin Nücum

Astrolojiyi reddeden görüşlerin yer aldığı ve Oxford, Leiden ve Escurial'da yazmaları bulu­nan bu risaleye (bk. Suter, s. 13) Ebü's-Sakr el-Kabîsî bir reddiye yazmıştır (bk. Sezgin, VI, 144; VII, 28).

Risaleyi Miftâhu dâri's-sa'âde (Beyrut, ts., II, 148-194) ad­lı eserinde bazı ilâve ve değerlendirme­lerle birlikte veren İbn Kayyim ile risa­leyi neşreden Sahbân Huleyfât. onu Ha­life Muktedir ve Kâhir'in tanınmış vezir­lerinden Ali b. İsâ b. Davud'un (ö. 946) oğlu Ebü'l-Kâsım İsâ b. Ali'nin (o. 1001) eseri olarak göstermektedirler.

Ali b. îsâ el-Usturlâbinin eserleri ara­sında bir de Zîc (yıldızların yerlerini ve se­yirlerini gösteren cetvel) bulunduğu tah­min ediliyorsa da bunun günümüze ulaş­madığı anlaşılmaktadır.

<
...